+421 949 500 275 preventech@preventech.sk

Servis požiarnych zariadení

Servisná činnosť. Servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych a požiarnotechnických zariadení.

Servisné služby

Hasiace prístroje
 • Servis  požiarnych/požiarnotechnických zariadení
 • Opravy a montáž hasiacich prístrojov
 • Kontroly a tlakové skúšky hasiacich prístrojov  v zmysle platných predpisov
 • Kontroly vonkajších aj vnútorných požiarnych vodovodov
 • Kontroly požiarnych uzáverov (protipožiarne okná, dvere, klapky)
 • Tlakové skúšky hadíc
 • Plnenie hasiacich prístrojov

Opravovať a plniť hasiace prístroje a vykonávať ich kontrolu môže len fyzická osoba, ktorá absolvovala odbornú prípravu v rozsahu a obsahu ustanovenom výrobcom, podrobila sa overeniu vedomostí a má vydané osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti.

Okrem vyššie uvedených činností sa na nás môžete obrátiť tiež v prípade:

 • ak potrebujete vypracovať riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby (tzv. požiarny projekt), ktorý slúži aj ako podklad pre kolaudačné rozhodnutie
 • ak potrebujete zistiť, aké hasiace prístroje sú pre Vašu prevádzku potrebné a ako je potrebné ich v objekte umiestniť
 • ak potrebujete vypracovať evakuačný plán pre Váš objekt

Kontroly hasiacich prístrojov

Kontrola prenosného hasiaceho prístroja s hasiacou látkou pod trvalým tlakom výtlačného plynu umiestneného priamo v tlakovej nádobe prenosného hasiaceho prístroja zahŕňa:

 • optické posúdenie vonkajšieho povrchu tlakovej nádoby,
 • kontrolu kompletnosti,
 • meranie tlaku kontrolným prístrojom a porovnanie zistenej hodnoty s údajom na manometri hasiaceho prístroja alebo s údajom o prevádzkovom tlaku ustanovenom výrobcom hasiaceho prístroja,
 • kontrolu neporušenosti a priechodnosti hadice,
 • kontrolu neporušenosti, priechodnosti a funkčnosti prúdnice,
 • kontrolu upevnenia držiaka na zvislej stavebnej konštrukcii,
 • kontrolu uchytenia hasiaceho prístroja v držiaku,
 • umiestnenie plomby,
 • pripevnenie štítku o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja a vydanie potvrdenia o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja.

 

 

Opravy a plnenie hasiacich prístrojov

Oprava prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja zahŕňa:

 • uvoľnenie tlaku výtlačného plynu v tlakovej nádobe hasiaceho prístroja, v ktorej je hasiaca látka pod trvalým tlakom výtlačného plynu,
 • demontáž súčastí hasiaceho prístroja,
 • vypustenie hasiacej látky z hasiaceho prístroja,
 • vyčistenie tlakovej nádoby hasiaceho prístroja,
 • vizuálnu kontrolu vonkajších stien a vnútorných stien tlakovej nádoby hasiaceho prístroja,
 • vyčistenie filtra hasiacej látky; kontrolu filtra hasiacej látky,
 • vyčistenie stúpacej rúrky; kontrolu stúpacej rúrky,
 • vyčistenie ostatných súčastí výpustnej cesty hasiacej látky; kontrolu ostatných súčastí výpustnej cesty hasiacej látky,
 • vyčistenie prúdnice,
 • naplnenie tlakovej nádoby hasiaceho prístroja hasiacou látkou,
 • umiestnenie výtlačného plynu do tlakovej nádoby hasiaceho prístroja alebo umiestnenie samostatnej tlakovej patróny s výtlačným plynom do tlakovej nádoby hasiaceho prístroja alebo na tlakovú nádobu hasiaceho prístroja.

 

 

Kontaktujte nás

Oboznámenie so spracúvaním osobných údajov

7 + 8 =