+421 949 500 275 preventech@preventech.sk

Dokumentácia OPP

Dokumentácia ochrany pred požiarmi. Náležitosti dokumentácie ochrany pred požiarmi (OPP) upravuje § 24 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii.

Dokumentácia ochrany pred požiarmi

Spoločnosť Preventech s.r.o. ponúka služby technika požiarnej ochrany a špecialistu požiarnej ochrany.

Súčasťou balíka služieb technika požiarnej ochrany (TPO) je tiež vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi (dokumentácie OPP) v zákonom stanovenom rozsahu.

Dokumentácia ochrany pred požiarmi
Čo tvorí dokumentáciu OPP?

V zmysle § 24 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii dokumentácia ochrany pred požiarmi tvorí:

 • požiarna identifikačná karta,
 • požiarny poriadok pracoviska,
 • požiarne poplachové smernice,
 • požiarny evakuačný plán,
 • požiarna kniha,
 • analýza nebezpečenstva vzniku požiaru,
 • doklady o kontrole požiarnych zariadení podľa osobitného predpisu,
 • údaje o požiaroch, príčinách vzniku požiarov, správy o výsledkoch vykonaných rozborov a o
  vykonaných opatreniach na úseku ochrany pred požiarmi,
 • dokumentácia o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi,
 • dokumentácia o odbornej príprave protipožiarnych hliadok,
 • dokumentácia o činnosti hasičskej jednotky,
 • riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby v projektovej dokumentácii stavby,
 • ďalšie doklady, ak tak ustanovuje osobitný predpis
Kto schvaľuje a vedie dokumentáciu OPP?

Požiarnu identifikačnú kartu, požiarne poriadky pracovísk, požiarne poplachové smernice a požiarne evakuačné plány schvaľuje štatutárny orgán právnickej osoby alebo ním poverená osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo ňou poverená osoba.

Dokumentácia o ochrane pred požiarmi sa ukladá na dostupnom mieste tak, aby bola v prípade potreby k dispozícii.

Požiarnu identifikačnú kartu, analýzu nebezpečenstva vzniku požiaru, požiarne poriadky pracovísk, požiarne poplachové smernice, požiarne evakuačné plány a zloženie protipožiarnych hliadok kontroluje právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ po každej organizačnej alebo inej zmene. Ak táto zmena mala vplyv na obsah dokumentácie, vykoná v nej potrebné zmeny. Kontrolu tejto dokumentácie vykonáva najmenej raz za 12 mesiacov. Právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ po požiari vykoná kontrolu dokumentácie spracovanej pre objekty, v ktorých požiar vznikol alebo sa šíril, a upraví ju v súlade s poznatkami získanými pri jeho zdolávaní.

Dokumentácia ochrany pred požiarmi, ktorú vyhotovil technik požiarnej ochrany, obsahuje jeho meno, priezvisko, podpis a dátum vyhotovenia.

Čo je požiarna identifkačná karta?

Požiarna identifikačná karta sa vypracúva pre každú právnickú osobu alebo fyzickú osobu-podnikateľa; ak sa člení na organizačné zložky podniku alebo prevádzkarne, vypracúva sa pre každú z nich.

Požiarna identifikačná karta obsahuje: 

 • obchodné meno právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa, identifikačné číslo organizácie IČO, sídlo, meno a priezvisko štatutárneho orgánu právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa,
 • názov a sídlo organizačnej zložky podniku alebo prevádzkarne právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa, pre ktorú je požiarna identifikačná karta spracovaná, vrátane uvedenia osoby zodpovednej za ochranu pred požiarmi v nej,
 • spôsob zabezpečenia ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase,
 • zoznam objektov a prehľad miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru s uvedením názvu objektu a vzťahu k objektu (vlastník, nájomca).

Požiarnu identifikačnú kartu vypracuje technik požiarnej ochrany a ukladá sa u právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa, v organizačnej zložke podniku alebo v prevádzkarni, pre ktorú je vypracovaná.

Čo je požiarny poriadok pracoviska?

Požiarny poriadok pracoviska sa vypracúva pre pracoviská s miestami so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.

Požiarny poriadok pracoviska obsahuje:

 • stručný opis technologického postupu a charakteristiku nebezpečenstva vzniku požiaru na pracovisku,
 • požiarnotechnické charakteristiky spracúvaných, používaných a skladovaných surovín a materiálov a ich najvyššie prípustné množstvá na pracovisku,
 • požiadavky na pracovisko na zabezpečenie ochrany pred požiarmi,
 • zoznam miest a zariadení alebo ich častí so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo
  výbuchu a opatrenia na zamedzenie vzniku a šírenia požiaru,
 • osobitné povinnosti zamestnancov.

Požiarny poriadok pracoviska vypracúva technik požiarnej ochrany v spolupráci so zodpovedným vedúcim príslušného pracoviska.

Požiarny poriadok pracoviska sa umiestňuje na pracovisku tak, aby bol viditeľný a trvalo prístupný všetkým zamestnancom. V prílohe požiarneho poriadku pracoviska je uvedený aktuálny zoznam členov protipožiarnej hliadky pracoviska s určením ich úloh.

Čo sú požiarne poplachové smernice?

Požiarne poplachové smernice vymedzujú povinnosti zamestnancov v prípade vzniku požiaru.

 

Požiarne poplachové smernice obsahujú:

 • povinnosti zamestnanca, ktorý spozoruje požiar, spôsob a miesto ohlásenia požiaru,
 • spôsob vyhlásenia požiarneho poplachu pre zamestnancov a hasičskú jednotku právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa,
 • povinnosti zamestnancov pri vyhlásení požiarneho poplachu, najmä pokyny o tom, v ktorých prípadoch majú zostať na svojich pracoviskách a v ktorých prípadoch ich majú opustiť, prípadne akým spôsobom majú prispieť k zdolávaniu požiaru,
 • miesto a číslo telefónu ohlasovne požiarov a hasičskej jednotky, číslo telefónu pohotovostnej služby elektrárne, ktorá dodáva elektrinu, plynárne, ktorá dodáva plyn a vodárne, ktorá dodáva vodu do objektu a čísla liniek tiesňového volania.

Požiarne poplachové smernice vypracúva technik požiarnej ochrany; ak je v právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi zriadená hasičská jednotka, spolupracuje s veliteľom tejto jednotky.

V objekte s viacerými právnickými osobami alebo fyzickými osobami-podnikateľmi vlastník objektu zabezpečí vypracovanie požiarnych poplachových smerníc pre celý objekt.

Požiarne poplachové smernice sa umiestňujú na vhodných miestach objektov právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa tak, aby boli čitateľné, viditeľné a trvalo prístupné všetkým osobám.

Čo je evakuačný plán?

Požiarny evakuačný plán upravuje organizáciu evakuácie osôb a zvierat z objektov zasiahnutých alebo ohrozených požiarom.

Požiarny evakuačný plán tvorí

TEXTOVÁ ČASŤ, ktorá obsahuje:

 • určenie zamestnancov, ktorí budú riadiť evakuáciu a miesto, z ktorého ju budú riadiť,
 • určenie zamestnancov a prostriedkov, pomocou ktorých sa bude evakuácia vykonávať,
 • určenie spôsobu evakuácie a ciest na evakuáciu,
 • určenie miesta, kde sa evakuované osoby, prípadne zvieratá budú sústreďovať, a
 • určenie zodpovedného zamestnanca, ktorý vykoná kontrolu počtu evakuovaných osôb a zvierat,
  spôsob zabezpečenia poskytnutia prvej zdravotnej pomoci postihnutým osobám,

GRAFICKÁ ČASŤ, ktorú tvoria pôdorysy jednotlivých podlaží objektu a ktoré obsahujú:

 • označenie podlažia, pre ktoré je spracovaná,
 • vyznačenie smerov úniku,
 • vyznačenie umiestnenia požiarnych zariadení, najmä hasiacich prístrojov a hadicových zariadení,
 • grafické vyznačenie presnej polohy pozorovateľa,
 • zobrazenie celého objektu alebo situačného plánu s vyznačením miesta, kde sa evakuované osoby alebo zvieratá budú sústreďovať,
 • umiestnenie legendy použitých grafických symbolov a značiek.

Požiarny evakuačný plán vypracúva technik požiarnej ochrany. Grafická časť požiarneho evakuačného plánu sa umiestňuje pri každom vstupe na podlažie. V stavbách, v ktorých sa poskytujú služby na základe zmluvy o ubytovaní, sa grafická časť požiarneho evakuačného plánu umiestňuje na viditeľnom mieste v každej ubytovacej jednotke pri vstupe na únikovú cestu.

V objekte s viacerými právnickými osobami alebo fyzickými osobami-podnikateľmi vlastník objektu zabezpečí vypracovanie požiarneho evakuačného plánu pre celý objekt.

Požiarny evakuačný plán sa vyhotovuje pre objekt, v ktorom nie sú jednoduché podmienky z hľadiska evakuácie osôb a zvierat.

Objekt s jednoduchými podmienkami z hľadiska evakuácie osôb a zvierat je stavba, v ktorej sa zdržujú len osoby znalé spôsobu evakuácie a v ktorej sa vykonáva súčasná evakuácia po únikových cestách vedúcich priamo na voľné priestranstvo, pričom táto stavba má najviac dve nadzemné podlažia a jedno podzemné podlažie, v ktorom nie je trvalé pracovné miesto alebo dočasné pracovné miesto.

Požiarny evakuačný plán je uložený v ohlasovni požiarov a na ďalšom trvalo dostupnom mieste.

 

Evakuácia materiálov
Ak sa v objekte nachádzajú požiarne nebezpečné látky, ktoré by mohli ovplyvniť evakuáciu osôb, bezpečný prístup alebo zásah hasičských jednotiek, požiarny evakuačný plán sa vypracúva aj na evakuáciu týchto materiálov. Požiarny evakuačný plán možno vypracovať aj na evakuáciu iných materiálov.

Cvičný požiarny poplach
Účinnosť opatrení upravených v požiarnom evakuačnom pláne sa preveruje cvičným požiarnym poplachom vo všetkých objektoch, pre ktoré je požiarny evakuačný plán vypracovaný.

Čo je požiarna kniha?

Požiarna kniha je určená na záznamy o dôležitých skutočnostiach týkajúcich sa ochrany pred požiarmi, najmä o vykonaných preventívnych protipožiarnych prehliadkach, zistených nedostatkoch a o spôsobe ich odstránenia, uskutočnení cvičných požiarnych poplachov a o kontrole dokumentácie ochrany pred požiarmi.

Záznam obsahuje:

 • dátum,
 • označenie objektu,
 • zistené skutočnosti, prípadne vykonanie akcie,
 • navrhované opatrenia a
 • podpis vedúceho zamestnanca organizačnej zložky, ako aj osoby, ktorá vyhotovila záznam.

Právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ vedie hlavnú požiarnu knihu. Ak sa člení na nižšie organizačné zložky, môže v nich viesť samostatné požiarne knihy; v týchto knihách sa vyznačí, pre ktoré objekty sú určené.

Záznamy vedie technik požiarnej ochrany v samostatných požiarnych knihách, ktoré sa predkladajú príslušnému zodpovednému vedúcemu nižšej organizačnej zložky najmenej raz za tri mesiace, ako aj v hlavnej požiarnej knihe.

Do hlavnej požiarnej knihy sa zapisujú aj zistené nedostatky uvedené v samostatných požiarnych knihách, ak ich odstránenie presahuje právomoc vedúcich zamestnancov nižších organizačných zložiek.

Hlavná požiarna kniha sa predkladá štatutárnemu orgánu právnickej osoby, fyzickej osobe-podnikateľovi alebo jej zodpovednému zástupcovi bez zbytočného odkladu, ak je na odstránenie zistených nedostatkov potrebné rozhodnutie štatutárneho orgánu právnickej osoby, fyzickej osoby-podnikateľa alebo jej zodpovedného zástupcu; inak sa hlavná požiarna kniha predkladá na kontrolu štatutárnemu orgánu právnickej osoby, fyzickej osobe-podnikateľovi alebo jej zodpovednému zástupcovi raz za šesť mesiacov.

Žiadosť o cenovú ponuku

Vyberte služby*

Oboznámenie o spracúvaní osobných údajov

12 + 6 =

Články

Požiarny úsek

Požiarny úsek

Požiarny úsek (PÚ) je celá stavba alebo jej časť, ktorá je oddelená od jej ostatných častí alebo od inej stavby požiarnou deliacou konštrukciou alebo odstupovou vzdialenosťou. Stavba sa člení na...

Ohlasovňa požiarov

Ohlasovňa požiarov

Právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ zriaďuje najmenej jednu ohlasovňu požiarov; ak sa člení na organizačné zložky, ktoré majú sídla v inom mieste, zriaďuje ohlasovne požiarov aj v týchto...