+421 949 500 275 preventech@preventech.sk

Činnosť technika požiarnej ochrany

Ďalej tiež ako „TPO“

V rámci služieb TPO vykonávame

Technik požiarnej ochrany

Preventívne protipožiarne prehliadky

Kontroly OPP
V priestoroch klienta vykonávame preventívne protipožiarne prehliadky, vrátane zápisu do požiarnej knihy. Kontroly sú vykonávané v rozsahu a vo frekvencii v zmysle platných právnych noriem.

Školenia OPP

Vykonávame pre našich klientov školenia o ochrane pred požiarmi, v rozsahu a vo frekvencii v zmysle vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. v platnom znení, a to pri každej ohlásenej zmene.

Požiarny poplach

Dokumentácia OPP

V prípade potreby vypracujeme, vedieme a udržiavame dokumentáciu OPP v súlade so skutočným stavom. Rozsah a obsah dokumentácie OPP je upravený v osobitných predpisoch. Dokumentáciu OPP vypracovávame s ohľadom na konkrétne podmienky a zákonné povinnosti našich klientov.

Požiarne poplachy

Organizujeme a vyhodnocujeme cvičné požiarne poplachy v súlade s § 9 ods. 2 , písm. f) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi.

Špecialista požiarnej ochrany

Kontroly zo strany dozorných orgánov

Zúčastňujeme sa vykonávania štátneho dohľadu a poskytujeme klientovi odbornú pomoc pri styku s príslušnými orgánmi verejnej správy.

Poradenstvo v oblasti OPP

Poradenstvo poskytujeme buď ústne, počas pracovných návštev na pracovisku, telefonicky, emailom alebo písomne.

Preventívne protipožiarne prehliadky

Preventívne protipožiarne prehliadky sa vykonávajú v zmysle § 14 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii týchto lehotách:

  • a) každých 12 mesiacov v obytných domoch a v objektoch a v priestoroch, v ktorých sú len občasné pracovné miesta, v ktorých nie je zamestnanec pravidelne viazaný a kde sa zdržiava len občas v niekoľkodňových intervaloch, obvykle len na účely kontroly, údržby alebo opravy,
  • b) každých šesť mesiacov v objektoch a v priestoroch, v ktorých sa vykonáva len administratívna činnosť,
  • c) každé tri mesiace v ostatných objektoch alebo v priestoroch právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa, ak jej štatutárny orgán alebo zodpovedný zástupca so zreteľom na nebezpečenstvo vzniku požiaru v týchto objektoch alebo priestoroch neurčí kratšiu lehotu.

Obsahom preventívnej protipožiarnej prehliadky je kontrola
a) organizačného zabezpečenia ochrany pred požiarmi na pracoviskách,
b) porovnania skutočného stavu s dokumentáciou ochrany pred požiarmi,
c) stavebného riešenia objektov, najmä z prevádzkového hľadiska,
d) zariadení pre protipožiarny zásah,
e) trvalej voľnosti únikových ciest,
f) výroby a skladovania horľavých látok a manipulácie s nimi,
g) funkčnosti požiarnych zariadení,
h) prevádzkovania a stavu technických zariadení a technologických zariadení,
i) označenia a vybavenia pracovísk a priestorov príslušnými príkazmi, zákazmi a pokynmi.

 

Často kladené otázky

Je možné zakúpiť si u vás hasiace prístroje?

Áno. Okrem služieb OPP tiež predávame hasiace prístroje, požiarnu techniku (hadice, hydrantové systémy, prúdnice a pod.) a taktiež bezpečnostné značenie (zákaz fajčiť, núdzový východ, atď.). 

Pre viac informácií o aktuálnej ponuke nás kontaktujte. 

Okrem predaja ponúkame tiež plnenie hasiacich prístrojov, opravy hasiacich prístrojov a likvidáciu hasiacich prístrojov.

Aká je frekvencia preventívnych protipožiarnych prehliadok?

Frekvencia kontrol:

  • 1 x za 12 mesiacov v objektoch a v priestoroch, v ktorých sú len občasné pracovné miesta, v ktorých nie je zamestnanec pravidelne viazaný a kde sa zdržiava len občas v niekoľkodňových intervaloch, obvykle len na účely kontroly, údržby alebo opravy,
  • 1 x za 6 mesiacov v objektoch a v priestoroch, v ktorých sa vykonáva len administratívna činnosť,
  • 1 x za 3 mesiace v ostatných objektoch alebo v priestoroch.
Aké školenia OPP vykonávate?

Vykonávame nasledujúce školenia:

Školenia o ochrane pred požiarmi (§ 20 – § 22 vyhlášky)
– Vstupné školenie pri prijatí do zamestnania. Pri nástupe každého nového zamestnanca.
– Periodické školenie zamestnancov. Minimálne 1 x za 24 mesiacov

Odborná príprava protipožiarnych hliadok (§ 23 vyhlášky)
– Odborná príprava členov protipožiarnych hliadok. Minimálne 1 x za 12 mesiacov.

Čo zahŕňa poradenstvo v oblasti OPP?

Poskytujeme klientovi odporúčania týkajúce sa plnenia povinností na úseku OPP. Poradenstvo sa poskytuje na základe aktuálnej potreby a/alebo požiadavky klienta.

Poradenstvo môže byť poskytnuté telefonicky, písomne (tiež emailom) alebo pri osobnom stretnutí. 

Žiadosť o cenovú ponuku

Vyberte služby*

Oboznámenie o spracúvaní osobných údajov

2 + 10 =