+421 949 500 275 preventech@preventech.sk

Blog

Čo sú požiarne zariadenia?

Požiarne zariadenia sú: požiarnotechnické zariadenia, hasiace prístroje, požiarne uzávery, zariadenia na hasenie iskier v pneumatických dopravníkoch, zariadenia na dodávku vody na hasenie požiarov, zariadenia na trvalú dodávku elektrickej energie pri požiari, požiarne...

Povinnosti inšpektora práce

Inšpektor práce je povinný a) oznámiť pred začatím inšpekcie práce svoju prítomnosť kontrolovanému zamestnávateľovi alebo kontrolovanej fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, ak tým negatívne neovplyvní výkon inšpekcie práce, b) zaoberať sa...

Školenie o ochrane pred požiarmi

Obsah školenia zamestnancov o OPP je určený vyhláškou č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii. Obsahom školenia zamestnancov o ochrane pred požiarmi je najmäa) oboznámenie sa so všeobecnými požiadavkami ochrany pred požiarmi v objektoch a v priestoroch právnickej...

Pracovný úraz

Povinnosti zamestnanca Zamestnanec je povinný bezodkladne oznámiť zamestnávateľovi vznik a) pracovného úrazu alebo služobného úrazu (ďalej len „pracovný úraz“), ktorý utrpel, ak mu to dovoľuje jeho zdravotný stav, b) iného úrazu ako pracovného úrazu alebo smrti,...

Napíšte nám

 

Oboznámenie so spracúvaním osobných údajov

9 + 14 =