Bezpečnostnotechnická služba

Ďalej tiež ako „BTS“

V rámci služieb BTS vykonávame

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, BOZP

Kontroly BOZP

Preventívne prehliadky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) v objektoch a priestoroch klienta. O výsledku prehliadky sa spracuje písomná správa (protokol). Kontroly BOZP sa vykonávajú v rozsahu a vo frekvencii v zmysle platných právnych noriem, ak si klient osobitne nevyžiada častejšie kontroly, nad rámec zákonom stanoveného rozsahu.

Školenia BOZP

Školenia, odbornú prípravu a prípadne aj overenie vedomosti zamestnancov v rozsahu a vo frekvencii v zmysle platných právnych noriem. Oboznamovanie zamestnanca a vedúceho zamestnanca (§ 7 ods. 3 zákona o BOZP), opakované oboznamovanie zamestnanca a vedúceho zamestnanca (§ 7 ods. 5 zákona o BOZP.)

Bezpečnostnotechnická služba, BOZP

Dokumentácia BOZP

V prípade potreby vypracujeme a aktualizujeme dokumentáciu BOZP. Rozsah a obsah dokumentácie BOZP je upravený v osobitných predpisoch. Dokumentáciu vypracovávame s ohľadom na konkrétne podmienky a zákonné povinnosti klienta. 

Evidencia a registrácia pracovných úrazov

Zúčastňujeme sa na vyšetrovaní príčin vzniku pracovných úrazov, vrátane ich evidencie a registrácie.

Bezpečnostnotechnická služba, BOZP

Kontroly zo strany dozorných orgánov

Zúčastňujeme sa vykonávania štátneho dohľadu a poskytujeme klientovi odbornú pomoc pri styku s príslušnými orgánmi verejnej správy.

Poradenstvo v oblasti BOZP

Poradenstvo poskytujeme buď ústne, počas pracovných návštev na pracovisku, telefonicky, emailom alebo písomne.

Často kladené otázky

Kto potrebuje bezpečnostnotechnickú službu?

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť pre zamestnancov bezpečnostnotechnickú službu. Na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby je zamestnávateľ povinný určiť dostatočný počet vlastných odborných zamestnancov, ktorí sú s ním v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu. Zamestnávateľ, ktorý vykonáva bezpečnostnotechnickú službu vlastnými odbornými zamestnancami, musí byť primerane technicky a prístrojovo vybavený potrebnými pracovnými prostriedkami.

Ak zamestnávateľ so zreteľom na veľkosť organizácie, počet zamestnancov, pracovné podmienky, rozsah, charakter a rozloženie nebezpečenstiev a z nich vyplývajúcich rizík nemá dostatok odborných zamestnancov, je povinný zmluvne dohodnúť vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby dodávateľským spôsobom s jednou alebo viacerými fyzickými osobami, ktoré sú podnikateľmi, alebo s právnickými osobami, ktoré sú oprávnené na výkon bezpečnostnotechnickej služby.
 
Naša spoločnosť je právnickou osobou oprávnenou na výkon bezpečnostnotechnickej služby. 

 

Aké úlohy plní bezpečnostnotechnická služba?

Bezpečnostnotechnická služba poskytuje zamestnávateľovi poradenské služby v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najmä z hľadiska primeranosti pracovných priestorov a stavieb, pracovných procesov a pracovných postupov, pracovných prostriedkov a iných technických zariadení, pracovného prostredia a ich technického, organizačného a personálneho zabezpečenia. Bezpečnostnotechnická služba v záujme optimalizácie pracovných podmienok ovplyvňuje postoje zamestnávateľa, vedúcich zamestnancov a zamestnancov k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Úlohy bezpečnostnotechnickej služby vykonáva bezpečnostný technik a autorizovaný bezpečnostný technik a podľa potreby aj iný odborník na prevenciu a ochranu v špecifickej oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Kto potrebuje technika požiarnej ochrany?

Ústredný orgán, právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ zabezpečuje prostredníctvom technika požiarnej ochrany plnenie týchto povinností:

 

 • vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok,
 • určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok,
 • vykonávanie školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok,
 • vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom,
 • určovanie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní stavby a pri zmene v užívaní stavby,
 • organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov.
Kto potrebuje špecialistu požiarnej ochrany?

Právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ zabezpečuje prostredníctvom špecialistu požiarnej ochrany plnenie týchto povinností:

 • vypracúvanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavieb,
 • vykonávanie činností pri posudzovaní zhody výrobkov alebo pri ich certifikácii,
 • riešenie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri vývoji nových výrobkov a pri ich používaní,
 • riešenie protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní technologických zariadení a riešenie protipožiarnej bezpečnosti výrobkov, ktoré nie sú určenými výrobkami ustanovenými na posudzovanie zhody podľa osobitných predpisov, a posudzovanie materiálov a podmienok na ich bezpečné používanie z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti,
 • spracúvanie analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru v objektoch právnickej osoby a fyzickej osoby-podnikateľa.

Fyzická osoba zabezpečuje prostredníctvom špecialistu požiarnej ochrany vypracovanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby v projektovej dokumentácii stavieb

Kto potrebuje koordinátora bezpečnosti?

Stavebník poverí v zmysle § 3 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko jedného koordinátora bezpečnosti alebo viacerých koordinátorov bezpečnosti  pre každé stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom.

Koordinátorom bezpečnosti môže byť tueť autorizovaný bezpečnostný technik. 

Čo v sebe zahŕňa koordinácia bezpečnosti?
 • Uplatňovanie všeobecných zásad prevencie a požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Plnenie príslušných požiadaviek tak, aby zamestnávateľ a fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom,uplatňovali zodpovedajúcim spôsobom všeobecné zásady stanovené v § 7 Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. a dodržiavali plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Úpravy plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a podkladu podľa § 5 ods. 2 písm. c) Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z., ktoré budú zohľadňovať postup prác so zreteľom na zmeny v priebehu prác
 • Spoluprácu medzi zamestnávateľmi na stavenisku, najmä ak pracujú na spoločnom pracovisku a ak ich činnosť na pracovisku na seba nadväzuje, usmerňovanie práce so zreteľom na ochranu zamestnancov, na prevenciu vzniku úrazov a iného ohrozenia zdravia, na vzájomné informovanie a zapojenie fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, do tohto procesu, ak je to potrebné,
 • Opatrenia na kontrolu správneho uplatňovania pracovných postupov,
 • Zabezpečenie vstupu na stavenisko len osobám, ktoré tam plnia pracovné povinnosti.

Žiadosť o cenovú ponuku

Vyberte služby*

Oboznámenie o spracúvaní osobných údajov

5 + 1 =

Články

Aké sú požiadavky na poskytované osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP)?

Aké sú požiadavky na poskytované osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP)?

 Osobný ochranný pracovný prostriedok, ktorý zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi, musí a) zabezpečovať účinnú ochranu pred existujúcimi nebezpečenstvami a predvídateľnými nebezpečenstvami a sám nesmie zvyšovať riziko,b) zodpovedať existujúcim a predvídateľným pracovným podmienkam a pracovnému prostrediu na pracovisku,c) vyhovovať ergonomickým požiadavkám, zdravotnému stavu zamestnanca a po...

Kto je zástupca zamestnancov pre bezpečnosť?

Kto je zástupca zamestnancov pre bezpečnosť?

Kedy je potrebné vymenovať zástupcu zamestnancov? Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej desať zamestnancov alebo ktorého kód podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností na úrovni divízie alebo skupiny je uvedený v prílohe č. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte ako "zákon o BOZP"), je povinný a...

Miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

Miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

Miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru sú miesta, v ktorých sa nachádzajú horľavé látky za takých podmienok, že vytvárajú zvýšené riziko možnosti vzniku požiaru. K týmto miestam patria najmä priestory, v ktorých sa a) používajú, spracúvajú alebo skladujú za bežných prevádzkových podmienok pevné horľavé látky, ktoré svojou veľkosťou, formou, množstvom a podmienkami uloženia podstatne...

Aké protipožiarne opatrenia je potrebné vykonať pri zváraní?

Aké protipožiarne opatrenia je potrebné vykonať pri zváraní?

Pri činnostiach spojených so zváraním, s tepelným delením a s ďalšími spôsobmi spracúvania kovov (ďalej len „zváranie"), pri ktorých sa používa zváracie zariadenie nezávisle od stupňa automatizácie na miestach s možnosťou vzniku požiaru alebo výbuchu, vykonáva právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ tieto opatrenia: a) zabezpečuje, aby zváranie vykonávali len osoby, ktoré majú platné...

Štátny požiarny dozor

Štátny požiarny dozor

Druhy protipožiarnych kontrola) komplexná protipožiarna kontrola,b) tematická protipožiarna kontrola,c) následná protipožiarna kontrola.Komplexnou protipožiarnou kontrolou sa preveruje celkový stav organizačného a technického zabezpečenia ochrany pred požiarmi v právnických osobách alebo vo fyzických osobách-podnikateľoch.Tematickou protipožiarnou kontrolou sa preveruje spravidla stav...

Technické zariadenia tlakové – rozdelenie

Technické zariadenia tlakové – rozdelenie

     Podľa druhu sú:  a) vykurované alebo inak vyhrievané technické zariadenie s rizikom prehriatia určené na výrobu pary alebo na ohrev kvapalín, ktorých teplota je vyššia ako bod varu pri tlaku 0,05 MPa  parný kotol s menovitým množstvom vyrábanej pary nad 115 t/h (I. trieda), parný kotol s menovitým množstvom vyrábanej pary nad 50 t/h do 115 t/h vrátane a kvapalinový kotol s tepelným...

Opatrenia proti požiarom na podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb

Opatrenia proti požiarom na podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb

Podujatie, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb, môže sa uskutočniť len v objektoch a na miestach, ktoré sú na tieto účely určené a ktoré spĺňajú podmienky zabezpečenia ochrany pred požiarmi najmä z hľadiska záchrany osôb pri požiari. Usporiadať podujatie, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb, v objektoch a na miestach, ktoré nie sú na tieto účely určené, možno len na základe...

Členenie hasiacich prístrojov

Členenie hasiacich prístrojov

    Hasiace prístroje sa podľa spôsobu transportu členia na prenosné hasiace prístroje a pojazdné hasiace prístroje.  Prenosné hasiace prístroje sa podľa druhu hasiacej látky členia naa) vodné,b) penové,c) práškové,d) CO2,e) halónové.   Pojazdné hasiace prístroje sa podľa druhu hasiacej látky členia na a) vodné,b) vodné s prísadami,c) penové,d) práškové,e) CO2.   Pojazdné...

Ochrana pred požiarmi v mimopracovnom čase

Ochrana pred požiarmi v mimopracovnom čase

Opatrenia v mimopracovnom čase Štatutárny orgán právnickej osoby, fyzická osoba-podnikateľ alebo jej zodpovedný zástupca určuje osoby na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase, a to z vlastných zamestnancov alebo dodávateľsky na základe dohody. Týmto osobám v písomnom pokyne určujea) úlohy a ich organizačné a technické zabezpečenie,b) podmienky, za akých môžu vstupovať do...

Protipožiarna kontrola stavieb

Protipožiarna kontrola stavieb

Protipožiarnymi kontrolami sa preveruje plnenie a dodržiavanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti počas uskutočňovania stavieb, a to najmä a) utesnenie prestupov cez požiarne deliace konštrukcie vrátane utesnenia prestupov tuzemských technologických zariadení alebo technických zariadení cez požiarne deliace konštrukcie,b) upevnenie a osadenie požiarnych uzáverov v požiarne deliacich...