+421 949 500 275 preventech@preventech.sk

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Ochrana pred požiarmi

 

Bezpečnostnotechnická služba (BTS)

 • Školenia zamestnancov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP) v zmysle platných právnych noriem
 • Preventívne prehliadky pracovísk z pohľadu BOZP v priestoroch klienta, navrhovanie opatrení vhodných na odstránenie zistených nedostatkov
 • Vypracovanie dokumentácie BOZP
 • Pracovné úrazy – poradenstvo v prípade pracovného úrazu zamestnanca, zisťovanie príčin pracovných úrazov, poradenstvo v oblasti evidencie a registrácie pracovného úrazu
 • Zastupovanie klienta v prípade kontroly zo strany Inšpektorátu práce
 • Písomné alebo ústne poradenstvo v oblasti BOZP

Činnosť technika požiarnej ochrany (TPO)

 • Školenia zamestnancov o ochrane pred požiarmi (OPP), školenia protipožiarnych hliadok
 • Preventívne protipožiarne prehliadky v zmysle platných právnych predpisov
 • Vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade s platnými právnymi normami (tzv. požiarna dokumentácia)
 • Organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov vo frekvencií v zmysle platných právnych predpisov
 • Zastupovanie klienta v prípade kontroly zo strany HaZZ
 • Písomné alebo ústne poradenstvo v oblasti OPP

Koordinátor bezpečnosti na stavenisku

Vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti na stavenisku v zmysle § 6 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

Činnosť špecialistu požiarnej ochrany

Vykonávanie činnosti špecialistu požiarnej ochrany v zmysle § 9 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi. Vypracovanie projektov PBS (tzv. požiarny projekt)

Predaj tovaru

 • Hasiace prístroje
 • Hydrantové systémy
 • Hadice, prúdnice, spojky a iná požiarna technika
 • Osobné ochranné pracovné prostriedky a mnoho ďalšieho

Servis hasiacich prístrojov a požiarnej techniky

Servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych a požiarnotechnických zariadení.

Kontaktujte nás

Oboznámenie so spracúvaním osobných údajov

14 + 8 =