Komplexné služby

BOZP a OPP dodávateľským spôsobom

Bezpečnostnotechnická služba, koordinátor bezpečnosti na stavenisku, bezpečnostný technik a autorizovaný bezpečnostný technik. Činnosť technika požiarnej ochrany a špecialistu požiarnej ochrany. Školenia zamestnancov. Vypracovanie dokumentácie a mnoho ďalšieho. 

Naše služby

Bezpečnostnotechnická služba

Bezpečnostnotechnická služba v zmysle § 22 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Technik požiarnej ochrany

Technik požiarnej ochrany

Vykonávanie činnosti technika požiarnej ochrany v zmysle § 9 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi

Špecialista požiarnej ochrany

Špecialista požiarnej ochrany

Vykonávanie činnosti špecialistu požiarnej ochrany v zmysle § 9 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi

Koordinátor bezpečnosti na stavenisku, KB

Koordinátor bezpečnosti na stavbách

Vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti v zmysle § 6 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko

Servisná činnosť, servis

Servisná činnosť

Servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych a požiarnotechnických zariadení

Predaj

Hasiace prístroje, hydrantové systémy, hadice, prúdnice, spojky a iná požiarna technika. Osobné ochranné pracovné prostriedky.

Bezpečnostnotechnická služba (BTS)

 • Vypracovanie dokumentácie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) v zákonom stanovenom rozsahu
 • Školenia zamestnancov a vedúcich zamestnancov o BOZP
 • Pravidelné kontroly pracovísk z pohľadu BOZP
 • Navrhovanie potrebných riešení pre odstránenie zistených nedostatkov
 • Šetrenie, evidencia a registrácia pracovných úrazov
 • Účasť na kontrolách Inšpektorátu práce
 • Poskytovanie poradenstva v oblasti BOZP
Bezpečnostnotechnická služba, BOZP
Koordinátor bezpečnosti na stavenisku

Činnosť koordinátora bezpečnosti na stavenisku (KB)

 • Na základe objednávky pre Vás vypracujeme Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý je stavebník povinný zabezpečiť pred zriadením staveniska.

V zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z.  stavebník poverí jedného koordinátora dokumentácie alebo viacerých koordinátorov dokumentácie a jedného koordinátora bezpečnosti alebo viacerých koordinátorov bezpečnosti pre každé stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom.

Činnosť technika požiarnej ochrany (TPO)

 • Vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi (OPP) v zákonom stanovenom rozsahu
 • Školenia zamestnancov a protipožiarnych hliadok o OPP
 • Pravidelné preventívne protipožiarne prehliadky objektov
 • Navrhovanie potrebných riešené pre odstránenie zistených nedostatkov
 • Organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov
 • Účasť na kontrolách HaZZ SR 
 • Poskytovanie poradenstva v oblasti OPP
Bezpečnostnotechnická služba, BOZP
Koordinátor bezpečnosti na stavenisku

Činnosť špecialistu požiarnej ochrany (ŠPO)

 • Vypracovanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii nových stavieb, pri rekonštrukciách ako aj pri zmene účelu užívania častí stavieb
 • Riešenie protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní technologických zariadení.
 • Spracovanie analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru v objektoch právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa.
 • A ďalšie činnosti v zmysle osobitných predpisov.

Máte otázky? 

Neváhajte nás kontaktovať. Radi Vám vypracujeme cenovú ponuku alebo zodpovieme na akékoľvek otázky týkajúce sa našich služieb. 

Protipožiarna kontrola stavieb
Protipožiarnymi kontrolami sa preveruje plnenie a dodržiavanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti počas uskutočňovania stavieb, a to najmä a) utesnenie prestupov cez požiarne deliace konštrukcie vrátane utesnenia prestupov tuzemských technologických zariadení...
Dokumentácia ochrany pred požiarmi v zmysle zákona
Dokumentácia ochrany pred požiarmi. Čo tvorí dokumentáciu OPP?   V zmysle § 24 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii dokumentácia ochrany pred požiarmi tvorí: požiarna identifikačná karta, požiarny poriadok pracoviska, požiarne poplachové...
Technické zariadenia tlakové – rozdelenie
     Podľa druhu sú:  a) vykurované alebo inak vyhrievané technické zariadenie s rizikom prehriatia určené na výrobu pary alebo na ohrev kvapalín, ktorých teplota je vyššia ako bod varu pri tlaku 0,05 MPa  parný kotol s menovitým množstvom vyrábanej pary nad 115...
Požiarne poplachové smernice
Požiarne poplachové smernice. Súčasť dokumentácie ochrany pred požiarmi (OPP).  Požiarne poplachové smernice vymedzujú povinnosti zamestnancov v prípade vzniku požiaru.   Požiarne poplachové smernice obsahujú: povinnosti zamestnanca, ktorý spozoruje požiar,...
3 užitočné rady v oblasti BOZP a OPP pre novovzniknuté spoločnosti.
1. Nezabúdajte na povinnosti v oblasti ochrany pred požiarmi (OPP) a v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) pri otvorení novej prevádzky. Presťahovať sa do novej prevádzky nestačí. Bežne sa stretávame s tým, že si vznikajúca spoločnosť prenajme nové...
Členenie hasiacich prístrojov
    Hasiace prístroje sa podľa spôsobu transportu členia na prenosné hasiace prístroje a pojazdné hasiace prístroje.  Prenosné hasiace prístroje sa podľa druhu hasiacej látky členia naa) vodné,b) penové,c) práškové,d) CO2,e) halónové.   Pojazdné hasiace...
Ochrana pred požiarmi v mimopracovnom čase
Opatrenia v mimopracovnom čase Štatutárny orgán právnickej osoby, fyzická osoba-podnikateľ alebo jej zodpovedný zástupca určuje osoby na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase, a to z vlastných zamestnancov alebo dodávateľsky na základe dohody. Týmto...
Požiarna identifikačná karta
Požiarna identifikačná karta. Súčasť dokumentácie ochrany pred požiarmi (OPP).  Požiarna identifikačná karta sa vypracúva pre každú právnickú osobu alebo fyzickú osobu-podnikateľa; ak sa člení na organizačné zložky podniku alebo prevádzkarne, vypracúva sa pre každú z...
Požiarny evakuačný plán
Požiarny evakuačný plán. Súčasť dokumentácie ochrany pred požiarmi (OPP).  Požiarny evakuačný plán upravuje organizáciu evakuácie osôb a zvierat z objektov zasiahnutých alebo ohrozených požiarom.   Požiarny evakuačný plán tvorí - textová časť, ktorá obsahuje:...
Dokumentácia o odbornej príprave protipožiarnych hliadok
Dokumentácia o odbornej príprave protipožiarnych hliadok. Súčasť dokumentácie ochrany pred požiarmi (OPP).  Dokumentáciu o odbornej príprave protipožiarnych hliadok tvoria: tematické plány, časový rozvrh odbornej prípravy, záznam o vykonaní odbornej prípravy. Záznam o...

Kontaktujte nás

Oboznámenie so spracúvaním osobných údajov

1 + 5 =