+421 949 500 275 preventech@preventech.sk

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Ochrana pred požiarmi

 

Bezpečnostnotechnická služba

Bezpečnostnotechnická služba v zmysle § 22 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 • Školenia zamestnancov o BOZP
 • Vypracovanie dokumentácie BOZP
 • Preventívne prehliadky BOZP v objektoch a priestoroch klienta.
 • Šetrenie pracovných úrazov, poradenstvo pri evidencií a registrácií pracovných úrazov
 • Zastupovanie zamestnávateľa v prípade kontroly zo strany inšpektorátu práce

Činnosť technika požiarnej ochrany

Vykonávanie činnosti technika požiarnej ochrany v zmysle § 9 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi.

 

 • Školenia zamestnancov o ochrane pred požiarmi (OPP)
 • Vypracovanie dokumentácie OPP
 • Preventívne protipožiarne prehliadky v zmysle platných právnych noriem
 • Organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov
 • Zastupovanie zamestnávateľa v prípade kontroly zo strany HaZZ

Koordinátor bezpečnosti na stavenisku

Vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti na stavenisku v zmysle § 6 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

Činnosť špecialistu požiarnej ochrany

Vykonávanie činnosti špecialistu požiarnej ochrany v zmysle § 9 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi. Vypracovanie projektov PBS (tzv. požiarny projekt)

Predaj tovaru

 • Hasiace prístroje
 • Hydrantové systémy
 • Hadice, prúdnice, spojky a iná požiarna technika
 • Osobné ochranné pracovné prostriedky

a mnoho ďalšieho

Servis hasiacich prístrojov a požiarnej techniky

Servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych a požiarnotechnických zariadení.

Kontaktujte nás

Oboznámenie so spracúvaním osobných údajov

12 + 8 =