+421 949 500 275 preventech@preventech.sk

Služby BOZP

Komplexné služby bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) dodávateľským spôsobom.

BTS

BTS

Bezpečnostnotechnická služba

Školenia

Školenia

Školenia zamestnancov o BOZP

Pracovné úrazy

Pracovné úrazy

Evidencia a registrácia pracovných úrazov

KB

KB

Koordinátor bezpečnosti

Dokumentácia

Dokumentácia

Vypracovanie dokumentácie BOZP

Poradenstvo

Poradenstvo

Poradenstvo v oblasti BOZP

Často kladené otázky

Kto potrebuje bezpečnostnotechnickú službu?

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť pre zamestnancov bezpečnostnotechnickú službu. Na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby je zamestnávateľ povinný určiť dostatočný počet vlastných odborných zamestnancov, ktorí sú s ním v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu. Zamestnávateľ, ktorý vykonáva bezpečnostnotechnickú službu vlastnými odbornými zamestnancami, musí byť primerane technicky a prístrojovo vybavený potrebnými pracovnými prostriedkami.

Ak zamestnávateľ so zreteľom na veľkosť organizácie, počet zamestnancov, pracovné podmienky, rozsah, charakter a rozloženie nebezpečenstiev a z nich vyplývajúcich rizík nemá dostatok odborných zamestnancov, je povinný zmluvne dohodnúť vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby dodávateľským spôsobom s jednou alebo viacerými fyzickými osobami, ktoré sú podnikateľmi, alebo s právnickými osobami, ktoré sú oprávnené na výkon bezpečnostnotechnickej služby.
 
Naša spoločnosť je právnickou osobou oprávnenou na výkon bezpečnostnotechnickej služby. 

 

Aké úlohy plní bezpečnostnotechnická služba?

Bezpečnostnotechnická služba poskytuje zamestnávateľovi poradenské služby v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najmä z hľadiska primeranosti pracovných priestorov a stavieb, pracovných procesov a pracovných postupov, pracovných prostriedkov a iných technických zariadení, pracovného prostredia a ich technického, organizačného a personálneho zabezpečenia. Bezpečnostnotechnická služba v záujme optimalizácie pracovných podmienok ovplyvňuje postoje zamestnávateľa, vedúcich zamestnancov a zamestnancov k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Úlohy bezpečnostnotechnickej služby vykonáva bezpečnostný technik a podľa potreby aj iný odborník na prevenciu a ochranu v špecifickej oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Kto potrebuje technika požiarnej ochrany?

Ústredný orgán, právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ zabezpečuje prostredníctvom technika požiarnej ochrany plnenie týchto povinností:

 

 • vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok,
 • určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok,
 • vykonávanie školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok,
 • vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom,
 • určovanie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní stavby a pri zmene v užívaní stavby,
 • organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov.
Kto potrebuje špecialistu požiarnej ochrany?

Právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ zabezpečuje prostredníctvom špecialistu požiarnej ochrany plnenie týchto povinností:

 • vypracúvanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavieb,
 • vykonávanie činností pri posudzovaní zhody výrobkov alebo pri ich certifikácii,
 • riešenie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri vývoji nových výrobkov a pri ich používaní,
 • riešenie protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní technologických zariadení a riešenie protipožiarnej bezpečnosti výrobkov, ktoré nie sú určenými výrobkami ustanovenými na posudzovanie zhody podľa osobitných predpisov, a posudzovanie materiálov a podmienok na ich bezpečné používanie z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti,
 • spracúvanie analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru v objektoch právnickej osoby a fyzickej osoby-podnikateľa.

Fyzická osoba zabezpečuje prostredníctvom špecialistu požiarnej ochrany vypracovanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby v projektovej dokumentácii stavieb

Kto potrebuje koordinátora bezpečnosti?

Stavebník poverí v zmysle § 3 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko jedného koordinátora bezpečnosti alebo viacerých koordinátorov bezpečnosti  pre každé stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom.

Koordinátorom bezpečnosti môže byť tueť autorizovaný bezpečnostný technik. 

Čo v sebe zahŕňa koordinácia bezpečnosti?
 • Uplatňovanie všeobecných zásad prevencie a požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Plnenie príslušných požiadaviek tak, aby zamestnávateľ a fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom,uplatňovali zodpovedajúcim spôsobom všeobecné zásady stanovené v § 7 Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. a dodržiavali plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Úpravy plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a podkladu podľa § 5 ods. 2 písm. c) Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z., ktoré budú zohľadňovať postup prác so zreteľom na zmeny v priebehu prác
 • Spoluprácu medzi zamestnávateľmi na stavenisku, najmä ak pracujú na spoločnom pracovisku a ak ich činnosť na pracovisku na seba nadväzuje, usmerňovanie práce so zreteľom na ochranu zamestnancov, na prevenciu vzniku úrazov a iného ohrozenia zdravia, na vzájomné informovanie a zapojenie fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, do tohto procesu, ak je to potrebné,
 • Opatrenia na kontrolu správneho uplatňovania pracovných postupov,
 • Zabezpečenie vstupu na stavenisko len osobám, ktoré tam plnia pracovné povinnosti.

Žiadosť o cenovú ponuku

Vyberte služby*

Oboznámenie o spracúvaní osobných údajov

10 + 9 =