+421 949 500 275 preventech@preventech.sk

Aktuality

Články, oznamy a novinky

Články

Čo sú požiarne zariadenia?

Čo sú požiarne zariadenia?

Požiarne zariadenia sú: požiarnotechnické zariadenia, hasiace prístroje, požiarne uzávery, zariadenia na hasenie iskier v pneumatických...

Povinnosti inšpektora práce

Povinnosti inšpektora práce

Inšpektor práce je povinný a) oznámiť pred začatím inšpekcie práce svoju prítomnosť kontrolovanému zamestnávateľovi alebo kontrolovanej fyzickej...

Školenie o ochrane pred požiarmi

Školenie o ochrane pred požiarmi

Obsah školenia zamestnancov o OPP je určený vyhláškou č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii. Obsahom školenia zamestnancov o ochrane pred požiarmi...

Pracovný úraz

Pracovný úraz

Povinnosti zamestnanca Zamestnanec je povinný bezodkladne oznámiť zamestnávateľovi vznik a) pracovného úrazu alebo služobného úrazu (ďalej len...

Štátny požiarny dozor

Štátny požiarny dozor

Druhy protipožiarnych kontrola) komplexná protipožiarna kontrola,b) tematická protipožiarna kontrola,c) následná protipožiarna kontrola.Komplexnou...

Členenie hasiacich prístrojov

Členenie hasiacich prístrojov

Hasiace prístroje sa podľa spôsobu transportu členia na prenosné hasiace prístroje a pojazdné hasiace prístroje.    Prenosné hasiace prístroje sa...

Protipožiarna kontrola stavieb

Protipožiarna kontrola stavieb

Protipožiarnymi kontrolami sa preveruje plnenie a dodržiavanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti počas uskutočňovania stavieb, a to najmä a)...

Oznamy a novinky

Zmena sídla spoločnosti

Oznamujem Vám, že naša spoločnosť Preventech s.r.o. zmenila svoje sídlo. Aktuálne sídlime v Prešove, na adrese: Rumanova 5730/24, 080 01 Prešov. Viac informácií o našej spoločnosti nájdete na stránke KONTAKT.

Kontaktujte nás

Oboznámenie so spracúvaním osobných údajov

5 + 6 =