+421 949 500 275 preventech@preventech.sk

Dokumentácia BOZP

Vypracovanie dokumentácie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na základe aktuálnych potrieb klienta, v zákonom stanovenom rozsahu.

Vypracovanie dokumentácie

Spoločnosť Preventech s.r.o. vykonáva bezpečnostnotechnickú službu.

Súčasťou balíka služieb BTS (bezpečnostnotechnická služba) je tiež vypracovanie dokumentácie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (dokumentácie BOZP) v zákonom stanovenom rozsahu.

Dokumentácia BOZP
Čo tvorí dokumentáciu BOZP?

Na rozdiel od dokumentácie OPP nie je zoznam dokumentov tvoriacich dokumentáciu BOZP ucelený a obsiahnutý v jednom zákone. Inú dokumentáciu BOZP je potrebné vypracovať pre spoločnosť, ktorej hlavnou činnosťou je administratívna činnosť, inú dokumentáciu BOZP potrebuje výrobný podnik. Celkový rozsah povinnej dokumentácie vyplýva z viacerých zákonov a iných právnych noriem, pričom častokrát je povinnosť vypracovať daný dokument odvodená zo znenia právnej normy nepriamo.  

Z uvedeného dôvodu nie je vhodné vymenovávať zoznam dokumentov, ktoré tvoria dokumentáciu BOZP, keďže tento zoznam je individuálny pre každú prevádzku, v závislosti od jej potrieb alebo činnosti. 

Z rôznych typov dokumentov tvoriacich dokumetnáciu BOZP ako príklad vyberáme zopár najčastejších dokumentov, ktoré ale nepredstavujú úplný zoznam dokumentácie BOZP:

  • Posúdenie rizík
  • Zoznam prác a pracovísk zakázaný tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám
  • Zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy
  • Zoznam prác a pracovísk zakázaných mladistvým zamestnancom
  • Zoznam poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov
  • Zásady bezpečnej práce, zásady ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na
    pracovisku a bezpečné pracovné postupy
  • a iné

Ak chcete mať istotu v tom, akú dokumentáciu Vaša prevádzka potrebuje a vyhnúť sa tak sankciám v prípade kontroly zo strany štátnych orgánov, využite naše služby. Balík služieb BTS v sebe zahŕňa taktiež vypracovanie / aktualizáciu dokumentácie BOZP.

Pre urýchlenie vypracovania cenovej ponuky použite, prosím, formulár „Žiadosť o cenovú ponuku“ zobrazený nižšie na stránke.

Ako dlho trvá vypracovanie dokumentácie BOZP?

Rýchlosť samotnej prípravy dokumentácie je závislá od jej rozsahu a aktuálneho stavu. Štandardne vypracúvame novú dokumentáciu BOZP do 6 mesiacov odo dňa obdŕžania kompletných vyžiadaných podkladov.

Podklady, ktoré od Vás vyžiadame, nám môžete doručiť buď osobne, poštou, alebo emailom.

V prípade, ak máte záujem o urýchlené vypracovanie dokumentácie BOZP, nezabudnite to uviesť do poznámky v Žiadosti o cenovú ponuku. Vhodné je uviesť taktiež dátum – do kedy by ste potrebovali mať dokumentáciu BOZP vypracovanú. Na  základe toho pre Vás vytvoríme individuálnu cenovú ponuku.

Mám povinnosť vypracovať dokument o posúdení rizika?

 V zmysle § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov je povinnosťou zamestnávateľa zisťovať nebezpečenstvá a ohrozenia, posudzovať riziko a vypracovať písomný dokument o posúdení rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami. 

Mám povinnosť vypracovať zoznam poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov?

V zmysle § 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci prostredníctvom osobných ochranných pracovných prostriedkov je zamestnávateľ povinný vypracovať zoznam poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov na základe posúdenia rizika a hodnotenia nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu a z pracovného prostredia.

Mám povinnosť vypracovať zoznam prác a pracovísk?

V zmysle § 6 ods. 1 písm. m) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov je povinnosťou zamestnávateľa vypracovať a podľa potreby aktualizovať vlastný zoznam prác a pracovísk

1. zakázaných tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám,
2. spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy,
3. zakázaných mladistvým zamestnancom.

Žiadosť o cenovú ponuku

Vyberte služby*

Oboznámenie o spracúvaní osobných údajov

5 + 11 =