+421 949 500 275 preventech@preventech.sk

Koordinátor bezpečnosti na stavenisku

Ďalej tiež ako „KB“

Informácie

Kto potrebuje koordinátora bezpečnosti na stavenisku?

V zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko stavebník poverí jedného koordinátora dokumentácie alebo viacerých koordinátorov dokumentácie podľa § 5 a jedného koordinátora bezpečnosti alebo viacerých koordinátorov bezpečnosti podľa § 6 pre každé stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom.

Koordinátor bezpečnosti na stavenisku

Čo v sebe zahŕňa koordinácia bezpečnosti na stavenisku?

A.

uplatňovanie všeobecných zásad prevencie a požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri technických alebo organizačných riešeniach, na základe ktorých sa plánujú práce, ktoré sa budú vykonávať súčasne alebo budú na seba nadväzovať, a pri určovaní času trvania jednotlivých prác alebo ich etáp,

B.

plnenie príslušných požiadaviek tak, aby zamestnávateľ a fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom:

   • uplatňovali zodpovedajúcim spôsobom všeobecné zásady ustanovené v § 7 nariadenia,
   • dodržiavali plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vypracovaný podľa § 5 ods. 2 písm. b) nariadenia,

C.

úpravy plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 5 ods. 2 písm. b) nariadenia a podkladu podľa § 5 ods. 2 písm. c) nariadenia, ktoré budú zohľadňovať postup prác so zreteľom na zmeny v priebehu prác,

D.

spoluprácu medzi zamestnávateľmi na stavenisku, najmä ak pracujú na spoločnom pracovisku a ak ich činnosť na pracovisku na seba nadväzuje, usmerňovanie práce so zreteľom na ochranu zamestnancov, na prevenciu vzniku úrazov a iného ohrozenia zdravia, na vzájomné informovanie a zapojenie fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, do tohto procesu, ak je to potrebné,

E.

opatrenia na kontrolu správneho uplatňovania pracovných postupov,

 

F.

zabezpečenie vstupu na stavenisko len osobám, ktoré tam plnia pracovné povinnosti.

 

 

Koordinátor bezpečnosti na stavenisku, KB

Kto môže byť koordinátorom bezpečnosti na stavenisku?

Koordinátorom bezpečnosti v zmysle nariadenia č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko môže byť fyzická osoba oprávnená na výkon činnosti stavbyvedúceho, fyzická osoba oprávnená na výkon stavebného dozoru alebo autorizovaný bezpečnostný technik.

Fyzická osoba oprávnená na výkon činnosti stavbyvedúceho nesmie byť koordinátorom bezpečnosti na stavenisku, na ktorom vykonáva činnosť stavbyvedúceho.

Čo je staveniskom pre potreby určenia koordinátora bezpečnosti?

Z metodického usmernenia Národného inšpektorátu práce k uplatneniu § 3 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko: 

Podľa § 2 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. staveniskom je priestor, v ktorom sa vykonávajú stavebné práce a stavebno-inžinierske práce. Staveniskom sa rozumie aj priestor, v ktorom sa vykonáva aj údržba a oprava vrátane technického, technologického a energetického vybavenia stavieb.

Podľa § 43g zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), stavebné práce sú odborné činnosti, ktorými sa uskutočňuje stavba zo stavebných výrobkov.

 

Stavebnými prácami sú aj montážne práce, ak sa nimi

a., trvale a pevne zabudovávajú do stavby alebo sa zo stavby vynímajú stavebné výrobky, najmä prevádzkové zariadenia a zariadenia technického, energetického a technologického vybavenia stavby,

b., stavba pripája na verejné dopravné a technické vybavenie územia.

Koordinátor bezpečnosti na stavenisku, KB

Za technické, technologické a energetické vybavenia stavieb sa považuje všetko, čo je pevnou súčasťou stavby a slúži na prívod energií a zabezpečenie funkcie stavieb.

Priestor, v ktorom sa realizujú stavebné práce pri údržbe a oprave technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, a ktoré sa musia uskutočňovať na základe stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu podľa stavebného zákona, považujeme za stavenisko.

Stavebník musí splniť povinnosť uvedenú v § 3 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. – určiť koordinátora.

Často kladené otázky

Kto potrebuje bezpečnostnotechnickú službu?

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť pre zamestnancov bezpečnostnotechnickú službu. Na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby je zamestnávateľ povinný určiť dostatočný počet vlastných odborných zamestnancov, ktorí sú s ním v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu. Zamestnávateľ, ktorý vykonáva bezpečnostnotechnickú službu vlastnými odbornými zamestnancami, musí byť primerane technicky a prístrojovo vybavený potrebnými pracovnými prostriedkami.

Ak zamestnávateľ so zreteľom na veľkosť organizácie, počet zamestnancov, pracovné podmienky, rozsah, charakter a rozloženie nebezpečenstiev a z nich vyplývajúcich rizík nemá dostatok odborných zamestnancov, je povinný zmluvne dohodnúť vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby dodávateľským spôsobom s jednou alebo viacerými fyzickými osobami, ktoré sú podnikateľmi, alebo s právnickými osobami, ktoré sú oprávnené na výkon bezpečnostnotechnickej služby.
 
Naša spoločnosť je právnickou osobou oprávnenou na výkon bezpečnostnotechnickej služby. 

 

Aké úlohy plní bezpečnostnotechnická služba?

Bezpečnostnotechnická služba poskytuje zamestnávateľovi poradenské služby v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najmä z hľadiska primeranosti pracovných priestorov a stavieb, pracovných procesov a pracovných postupov, pracovných prostriedkov a iných technických zariadení, pracovného prostredia a ich technického, organizačného a personálneho zabezpečenia. Bezpečnostnotechnická služba v záujme optimalizácie pracovných podmienok ovplyvňuje postoje zamestnávateľa, vedúcich zamestnancov a zamestnancov k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Úlohy bezpečnostnotechnickej služby vykonáva bezpečnostný technik a podľa potreby aj iný odborník na prevenciu a ochranu v špecifickej oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Kto potrebuje technika požiarnej ochrany?

Ústredný orgán, právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ zabezpečuje prostredníctvom technika požiarnej ochrany plnenie týchto povinností:

 

 • vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok,
 • určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok,
 • vykonávanie školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok,
 • vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom,
 • určovanie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní stavby a pri zmene v užívaní stavby,
 • organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov.
Kto potrebuje špecialistu požiarnej ochrany?

Právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ zabezpečuje prostredníctvom špecialistu požiarnej ochrany plnenie týchto povinností:

 • vypracúvanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavieb,
 • vykonávanie činností pri posudzovaní zhody výrobkov alebo pri ich certifikácii,
 • riešenie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri vývoji nových výrobkov a pri ich používaní,
 • riešenie protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní technologických zariadení a riešenie protipožiarnej bezpečnosti výrobkov, ktoré nie sú určenými výrobkami ustanovenými na posudzovanie zhody podľa osobitných predpisov, a posudzovanie materiálov a podmienok na ich bezpečné používanie z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti,
 • spracúvanie analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru v objektoch právnickej osoby a fyzickej osoby-podnikateľa.

Fyzická osoba zabezpečuje prostredníctvom špecialistu požiarnej ochrany vypracovanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby v projektovej dokumentácii stavieb

Kto potrebuje koordinátora bezpečnosti?

Stavebník poverí v zmysle § 3 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko jedného koordinátora bezpečnosti alebo viacerých koordinátorov bezpečnosti  pre každé stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom.

Koordinátorom bezpečnosti môže byť tueť autorizovaný bezpečnostný technik. 

Čo v sebe zahŕňa koordinácia bezpečnosti?
 • Uplatňovanie všeobecných zásad prevencie a požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Plnenie príslušných požiadaviek tak, aby zamestnávateľ a fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom,uplatňovali zodpovedajúcim spôsobom všeobecné zásady stanovené v § 7 Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. a dodržiavali plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Úpravy plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a podkladu podľa § 5 ods. 2 písm. c) Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z., ktoré budú zohľadňovať postup prác so zreteľom na zmeny v priebehu prác
 • Spoluprácu medzi zamestnávateľmi na stavenisku, najmä ak pracujú na spoločnom pracovisku a ak ich činnosť na pracovisku na seba nadväzuje, usmerňovanie práce so zreteľom na ochranu zamestnancov, na prevenciu vzniku úrazov a iného ohrozenia zdravia, na vzájomné informovanie a zapojenie fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, do tohto procesu, ak je to potrebné,
 • Opatrenia na kontrolu správneho uplatňovania pracovných postupov,
 • Zabezpečenie vstupu na stavenisko len osobám, ktoré tam plnia pracovné povinnosti.

Žiadosť o cenovú ponuku

Vyberte služby*

Oboznámenie o spracúvaní osobných údajov

10 + 1 =