+421 949 500 275 preventech@preventech.sk

Členenie hadicových zariadení

05.08.2023 | Blog, Ochrana pred požiarmi (OPP)

Hadicové zariadenia patria medzi zariadenia na dodávku vody na hasenie požiarov v zmysle § 5 ods. 1, písm. d. vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov.

Hadicové zariadenia sa členia podľa typu na

a) hadicové navijaky s tvarovo stálou hadicou, ktoré sa podľa druhu navijaka skladajú z týchto častí:

1. hadicový navijak s ručným ovládaním

 • 1a. z navijaka s prívodom vody stredom,
 • 1b. z ručne ovládaného prítokového ventilu,
 • 1c. z tvarovo stálej hadice s dĺžkou najviac 30 m,
 • 1d. z uzatvárateľnej prúdnice,
 • 1e. tam, kde je to potrebné, zo smerového vedenia hadice,

2. hadicový navijak s automatickým ovládaním

 • 2a. z navijaka s prívodom vody stredom,
 • 2b. z automaticky ovládaného prítokového ventilu,
 • 2c. z tvarovo stálej hadice s dĺžkou najviac 30 m,
 • 2d. z uzatvárateľnej prúdnice,
 • 2e. tam, kde je to potrebné, zo smerového vedenia hadice,

b) nástenné hydranty s plochými hadicami, ktoré sú zložené z týchto častí:

 • 1. skriňa alebo ochranný kryt,
 • 2. hadicové uloženie,
 • 3. ručné ovládanie prítokového ventilu,
 • 4. plochá hadica so spojkami, ktorej svetlosť je najviac 52 mm a jej dĺžka je najviac 20 m,
 • 5. uzatvárateľná prúdnica.

Ak je skriňa pre hadicové zariadenia uzamknutá, musí byť vybavená zariadením na otváranie v prípade núdze.

Hadicové zariadenia sa rozmiestňujú tak, aby v každom mieste požiarneho úseku, v ktorom sa predpokladá hasenie, bolo možné hasiť najmenej jedným prúdom vody.

Najodľahlejšie miesto požiarneho úseku môže byť od hadicového zariadenia vzdialené najviac

 • a) 20 m pre nástenné hydranty s plochou hadicou,
 • b) 30 m pre hadicové navijaky s tvarovo stálou hadicou.

Vzdialenosť sa meria po skutočnej trase hadice. Dĺžka účinného dostreku sa určuje podľa technickej normy.

Hadicové zariadenia sa umiestňujú tak, aby uzatváracia armatúra alebo uzatvárací ventil bol najviac vo výške 1,3 m nad podlahou a aby bol k nim umožnený ľahký prístup a nezužovali trvale voľný komunikačný priestor.

Hadicové zariadenia musia byť chránené proti zamrznutiu.

Upozornenie:

Tento článok nie je možné považovať za poradenstvo. Články nie sú pri zmene právnych noriem aktualizované. Všetky informácie sú uvádzané ku dňu vydania článku. Ak máte záujem o poradenstvo reflektujúce aktuálne právne normy, neváhajte využiť niektoré z našich služieb.

Žiadosť o cenovú ponuku

Vyberte služby*

Oboznámenie o spracúvaní osobných údajov

11 + 9 =