+421 949 500 275 preventech@preventech.sk

Druhy protipožiarnych hliadok

Protipožiarne hliadky sa členia na

  • protipožiarnu hliadku pracoviska,
  • protipožiarnu asistenčnú hliadku.

Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ zriaďujú protipožiarnu hliadku

a) na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

b) pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

c) pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb.

Členovia protipožiarnej hliadky dozerajú na dodržiavanie opatrení na zamedzenie vzniku požiaru a vykonávajú nevyhnutné opatrenia na evakuáciu osôb a zdolávanie požiaru.

Opatrenia pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb

Podujatie, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb sa môže uskutočniť len v objektoch a na miestach, ktoré sú na tieto účely určené a ktoré spĺňajú podmienky zabezpečenia ochrany pred požiarmi najmä z hľadiska záchrany osôb pri požiari.

Usporiadať podujatie, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb, v objektoch a na miestach, ktoré nie sú na tieto účely určené, možno len na základe spracovaného písomného návrhu opatrení, ktorý sa posudzuje v rámci vydávania súhlasu na usporiadanie podujatí, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb.

(Na podujatí, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb, zriaďuje sa protipožiarna asistenčná hliadka. Protipožiarnu asistenčnú hliadku zriaďuje usporiadateľ podujatia, ak sa s vlastníkom objektu, kde sa má podujatie konať, nedohodne písomne inak.

Väčší počet osôb je viac ako

  • a) 500 osôb sústredených v nekrytých inžinierskych stavbách, napríklad v nekrytých športových ihriskách a amfiteátroch,
  • b) 300 osôb sústredených v prvom nadzemnom podlaží objektu,
  • c) 200 osôb sústredených v druhom podlaží alebo v každom ďalšom nadzemnom podlaží objektu,
  • d) 100 osôb sústredených v podzemnom podlaží objektu.

Upozornenie:

Tento článok nie je možné považovať za poradenstvo. Články nie sú pri zmene právnych noriem aktualizované. Všetky informácie sú uvádzané ku dňu vydania článku. Ak máte záujem o poradenstvo reflektujúce aktuálne právne normy, neváhajte využiť niektoré z našich služieb.

Žiadosť o cenovú ponuku

Vyberte služby*

Oboznámenie o spracúvaní osobných údajov

5 + 11 =