+421 949 500 275 preventech@preventech.sk

Posudzovanie rizík z expozície hluku

Pri plnení povinností ustanovených v osobitnom predpise zamestnávateľ posúdi úroveň hluku, ktorému sú zamestnanci exponovaní, a ak je to potrebné, zabezpečí meranie hladiny hluku.

Pracovná zdravotná služba vo vhodných časových intervaloch plánuje a vykonáva posudzovanie a meranie expozície hluku; posudzovanie a meranie expozície hluku môžu vykonávať aj osoby, ktoré majú na túto činnosť osvedčenie o odbornej spôsobilosti.  Ak možno predpokladať prekročenie akčných hodnôt expozície hluku, musí sa vykonať meranie expozície podľa § 10 nariadenia vlády SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku.

Pri posudzovaní rizík z expozície hluku (ďalej len „posudzovanie rizík“) zamestnávateľ prihliada najmä na

  • a) úroveň, typ a dĺžku trvania expozície hluku vrátane každej expozície impulzovému hluku,
  • b) limitné hodnoty expozície hluku a akčné hodnoty expozície hluku,
  • c) vplyvy na zdravie a bezpečnosť osobitných skupín zamestnancov,
  • d) účinky na zdravie a bezpečnosť zamestnancov, ktoré vyplývajú zo vzájomného pôsobenia medzi hlukom a ototoxickými látkami súvisiacimi s prácou a zo vzájomného pôsobenia medzi hlukom a vibráciami,
  • e) akékoľvek nepriame vplyvy na zdravie a bezpečnosť zamestnancov vyplývajúce zo vzájomného pôsobenia medzi hlukom a varovnými akustickými signálmi alebo inými zvukmi, ktoré je potrebné sledovať, aby sa znížilo riziko nehôd,
  • f) informácie o emisiách hluku, ktoré uvádzajú výrobcovia pracovného zariadenia v súlade s osobitnými predpismi,
  • g) doplnkové zariadenie alebo vybavenie navrhnuté na zníženie emisií hluku,
  • h) prekračovanie dĺžky expozície zamestnanca hluku nad rámec riadneho pracovného času,
  • i) informácie získané výkonom zdravotného dohľadu vrátane publikovaných informácií a
  • j) dostupnosť osobných ochranných pracovných prostriedkov s primeranými útlmovými charakteristikami.

Zamestnávateľ vypracuje o posúdení rizík posudok o riziku a určí opatrenia, ktoré sa vykonajú podľa § 4 až 7 nariadenia vlády SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku.

Aktualizovanie posudku o riziku

Zamestnávateľ je povinný posudok o riziku pravidelne aktualizovať, najmä ak sa na pracovisku alebo v pracovných postupoch uskutočnili významné zmeny, ktoré by mohli spôsobiť zastaranie tohto posudku, alebo ak výsledky zdravotného dohľadu preukázali, že je to potrebné.

Zamestnávateľ musí tiež poskytnúť príslušnému orgánu dozoru na jeho požiadanie všetky informácie o posudzovaní rizík.


Zvuk je akustické vlnenie schopné vyvolať u človeka vnem.
Hluk je každý nežiaduci, rušivý, nepríjemný alebo škodlivý zvuk.
Počuteľný zvuk je zvuk, ktorého frekvenčné spektrum je v tretinooktávových pásmach so strednými frekvenciami 20 Hz až 20 kHz.
Infrazvuk je zvuk, ktorého frekvenčné spektrum je v tretinooktávových pásmach so strednými frekvenciami 1 Hz až 16 Hz.
Nízkofrekvenčný zvuk je počuteľný zvuk, ktorého frekvenčné spektrum je v tretinooktávových pásmach so strednými frekvenciami 20 Hz až 40 Hz.
Vysokofrekvenčný zvuk je počuteľný zvuk, ktorého frekvenčné spektrum je v tretinooktávových pásmach so strednými frekvenciami 8 kHz až 20 kHz.
Ultrazvuk je zvuk, ktorého frekvenčné spektrum je v oktávovom pásme so strednou frekvenciu 31,5 kHz.

Upozornenie:

Tento článok nie je možné považovať za poradenstvo. Články nie sú pri zmene právnych noriem aktualizované. Všetky informácie sú uvádzané ku dňu vydania článku. Ak máte záujem o poradenstvo reflektujúce aktuálne právne normy, neváhajte využiť niektoré z našich služieb.

Žiadosť o cenovú ponuku

Vyberte služby*

Oboznámenie o spracúvaní osobných údajov

4 + 12 =