+421 949 500 275 preventech@preventech.sk

Dokumentácie obce o ochrane pred požiarmi

27.05.2023 | Blog, Ochrana pred požiarmi (OPP)

Dokumentáciu obce o ochrane pred požiarmi tvoria

 • a) požiarny poriadok obce,
 • b) dokumentácia o dobrovoľnom hasičskom zbore obce,
 • c) zoznam objektov a priestorov, v ktorých sa vykonávajú preventívne protipožiarne kontroly,
 • d) oznámenia o nedostatkoch zistených pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol a rozhodnutia obce s uložením lehoty na odstránenie nedostatkov vrátane rozhodnutí obce o vylúčení vecí z používania,
 • e) plány preventívnych protipožiarnych kontrol,
 • f) zoznamy členov kontrolných skupín.

Požiarny poriadok obce

Požiarny poriadok obce upravuje organizáciu ochrany pred požiarmi v obci a obsahuje

 • a) úlohy orgánov obce a osôb poverených zabezpečovaním ochrany pred požiarmi v obci a v jej miestnych častiach,
 • b) povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi určené so zreteľom na miestne podmienky,
 • c) údaje o početnom stave a vybavení dobrovoľného hasičského zboru obce,
 • d) prehľad zdrojov vody na hasenie požiarov,
 • e) zoznam ohlasovní požiarov a spôsob vyhlásenia požiarneho poplachu v obci,
 • f) spôsob zabezpečenia ochrany pred požiarmi v obci a v jej miestnych častiach v dennom a nočnom čase so zreteľom na zdolávanie požiaru,
 • g) výpis z požiarneho poplachového plánu okresu,
 • h) prehľadný situačný plán obce a jej priľahlých častí s popisom názvov ulíc, čísiel domov a zakreslením funkčných hydrantov a nástupných plôch.

Udržiavanie a umiestnenie požiarneho poriadku

Požiarny poriadok obce sa udržiava v súlade so skutočným stavom a dopĺňa sa podľa potreby na základe poznatkov získaných pri zdolávaní požiarov a po vykonaní taktického cvičenia.

Požiarny poriadok obce sa umiestňuje na prístupnom mieste a zverejňuje sa spôsobom obvyklým v obci.

Nástupné plochy

Nástupné plochy sú trvalo viditeľne označené podľa osobitného predpisu a tabuľkou s nápisom POZOR, NÁSTUPNÁ PLOCHA PRE VOZIDLÁ HASIČSKÝCH JEDNOTIEK.

Upozornenie:

Tento článok nie je možné považovať za poradenstvo. Články nie sú pri zmene právnych noriem aktualizované. Všetky informácie sú uvádzané ku dňu vydania článku. Ak máte záujem o poradenstvo reflektujúce aktuálne právne normy, neváhajte využiť niektoré z našich služieb.

Žiadosť o cenovú ponuku

Vyberte služby*

Oboznámenie o spracúvaní osobných údajov

12 + 7 =