Protipožiarna kontrola stavieb

22.04.2022 | Blog, Ochrana pred požiarmi (OPP)

Protipožiarnymi kontrolami sa preveruje plnenie a dodržiavanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti počas uskutočňovania stavieb, a to najmä


a) utesnenie prestupov cez požiarne deliace konštrukcie vrátane utesnenia prestupov tuzemských technologických zariadení alebo technických zariadení cez požiarne deliace konštrukcie,
b) upevnenie a osadenie požiarnych uzáverov v požiarne deliacich konštrukciách, ochrana vzduchotechnického potrubia podľa schválenej projektovej dokumentácie,
c) dodržiavanie technologického postupu pri realizácii montovaných požiarne deliacich konštrukcií vrátane použitia a uplatnenia predpísaných stavebných výrobkov určených vlastností,
d) aplikácia a použitie vhodných druhov materiálov, ktoré zvyšujú požiarnu odolnosť stavebných konštrukcií,
e) realizácia káblových rozvodov káblami podľa ustanovených vlastností pre jednotlivé druhy stavieb vrátane vyhotovenia káblových kanálov,
f) realizácia vodovodného potrubia pre potreby zabezpečenia vody na hasenie požiarov, najmä predpísané dimenzie týchto potrubí, osadenie hydrantov z hľadiska ich umiestnenia mimo požiarne nebezpečný priestor požiarneho úseku,
g) vyhotovenie palivových spotrebičov, komínov a dymovodov z hľadiska konštrukcie a použitých stavebných výrobkov,
h) zápisy uvedené v stavebnom denníku, najmä záznamy o dôležitých skutočnostiach týkajúcich sa protipožiarnej bezpečnosti stavby podľa schválenej projektovej dokumentácie,
i) vykonávanie činností spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.

Protipožiarna kontrola stavieb v priebehu ich realizácie sa vykonáva u stavebníka, oprávnenej osoby alebo právnickej osoby uskutočňujúcej stavbu, alebo u vlastníka stavby.

0 komentárov

Napíšte nám

 

Oboznámenie so spracúvaním osobných údajov

10 + 3 =