Vyhnite sa zbytočnej pokute. 2 povinnosti, o ktorých možno ani neviete.

02.01.2022 | Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP), Blog, Hlavné, Ochrana pred požiarmi (OPP)

1. Povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť pre zamestnancov bezpečnostnotechnickú službu

Zamestnávateľ, aj keď zamestnáva len jediného zamestnanca, je povinný zabezpečiť pre zamestnancov bezpečnostnotechnickú službu. Na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby je zamestnávateľ povinný určiť dostatočný počet vlastných odborných zamestnancov, ktorí sú s ním v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu. Odborným zamestnancom môže byť bezpečnostný technik alebo autorizovaný bezpečnostný technik.

Ak nemáte záujem zamestnávať vlastného bezpečnostného technika alebo autorizovaného bezpečnostného technika, môžete využiť služby spoločností, ktoré poskytujú výkon bezpečnostnotechnickej služby dodávateľským spôsobom. Medzi spoločnosti poskytujúce pre svojich klientov bezpečnostnotechnickú službu (BTS) patrí aj spoločnosť Preventech s.r.o.

 

2. Povinnosť pravidelných kontrol hasiacich prístrojov na to oprávnenou osobou.

Typ hasiaceho prístroja, miesto, kde budete mať hasiaci prístroj na prevádzke umiestnený, alebo kde bude situovaný únikový východ, si nemôžete určiť sami – to určuje len odborne spôsobilá osoba na základe vypracovanej dokumentácie.

Hasiace prístroje je v zmysle platných právnych noriem nevyhnutné pravidelne kontrolovať. Kontrolu hasiacich prístrojov môže taktiež vykonávať len na to oprávnená osoba.

Hasiace prístroje sa kontrolujú spravidla každé 2 roky, ak výrobca neurčil kratšiu lehotu kontrol. Okrem hasiacich prístrojov podliehajú pravidelným a zákonom vyžadovaným kontrolám aj požiarne uzávery (napríklad požiarne okná, dvere a klapky) a hydranty. Nesmieme opomínať ani povinnosť tlakových skúšok hadíc, ktoré sú súčasťou hydrantov.

 

Žiadosť o cenovú ponuku

Vyberte služby*

Oboznámenie o spracúvaní osobných údajov

1 + 12 =

0 komentárov

Napíšte nám

 

Oboznámenie so spracúvaním osobných údajov

15 + 9 =