+421 949 500 275 preventech@preventech.sk

3 užitočné rady v oblasti BOZP a OPP pre novovzniknuté spoločnosti.

04.02.2022 | Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP), Blog, Hlavné, Ochrana pred požiarmi (OPP)

1. Nezabúdajte na povinnosti v oblasti ochrany pred požiarmi (OPP) a v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) pri otvorení novej prevádzky.

Presťahovať sa do novej prevádzky nestačí. Bežne sa stretávame s tým, že si vznikajúca spoločnosť prenajme nové prevádzkové priestory, v ktorých pôvodne existoval iný typ prevádzky. Napríklad novovzniknutý maloobchod s farbami a lakmi si prenajme priestory predtým využívané ako butik.

V tomto prípade je potrebné vypracovať aktuálne Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby (tzv. „požiarny projekt“). Ďalšou povinnosťou je viesť riadnu dokumentáciu ochrany pred požiarmi, ktorú vypracúva technik požiarnej ochrany alebo špecialista požiarnej ochrany.

Aj v oblasti BOZP existujú povinnosti, na ktoré je vhodné myslieť pri otváraní novej prevádzky, a to predovšetkým na povinnosť mať vypracovanú všetku potrebnú dokumentáciu, ktorá sa musí na prevádzke nachádzať a ktorú zamestnávateľ predkladá pri kontrole zo strany Inšpektorátu práce.

 

2. Splňte si svoje povinnosti zamestnávateľa aj voči brigádnikom a dohodárom.

Ak nezamestnávate zamestnancov na trvalý pracovný pomer, ale využívate na výkon práce brigádnikov alebo tzv. dohodárov, máte voči nim vo vzťahu k BOZP a OPP rovnaké povinnosti ako k zamestnancom (školenie o BOZP a OPP, pridelenie osobných ochranných pracovných prostriedkov, lekárske prehliadky…). Školenia musia byť navyše preukázateľné a bývajú veľmi často predmetom kontroly zo strany kontrolných a dozorných orgánov štátnej správy.

Uľahčovať si zákonné povinnosti sa finančne nevypláca. Okrem rizika pokuty hrozí zamestnávateľovi, ktorý zamestnancov riadne nevyškolí, tiež riziko, že bude povinný znášať škodu spôsobenú pri pracovnom úraze takéhoto zamestnanca.

 

 

3. Zbavte sa ilúzie, že si zvládnete zabezpečiť povinnú dokumentáciu svojpomocne.

Dokumentáciu ochrany pred požiarmi (OPP) môže vypracovať jedine na to oprávnená osoba, ktorou je buď technik požiarnej ochrany (TPO) alebo špecialista požiarnej ochrany (ŠPO). Ak nechcete zamestnávať technika požiarnej ochrany alebo špecialistu požiarnej ochrany, môžete si splniť zákonné povinnosti týkajúce sa dokumentácie aj jednoduchším spôsobom, a to využitím služieb niektorej z dodávateľských spoločností, ktorá pre Vás zabezpečí vypracovanie dokumentácie na to oprávnenou osobou.

Čo sa týka dokumentácie BOZP, tá musí byť, rovnako ako dokumentácia OPP, prispôsobená prevádzke, pre ktorú sa vypracúva. Medzi dokumentáciu BOZP, ktorú je zamestnávateľ povinný vypracovať, môže patriť napríklad: dokument o posúdení rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami; pokyn na určenie systému riadenia BOZP; pokyn zamestnávateľa na určenie postupov pri vzniku úrazu a nebezpečnej udalosti; bezpečné pracovné postupy; pokyn zamestnávateľa upravujúci podmienky poskytovania a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov a iné…

 

Upozornenie:

Tento článok nie je možné považovať za poradenstvo. Články nie sú pri zmene právnych noriem aktualizované. Všetky informácie sú uvádzané ku dňu vydania článku. Ak máte záujem o poradenstvo reflektujúce aktuálne právne normy, neváhajte využiť niektoré z našich služieb.

Žiadosť o cenovú ponuku

Vyberte služby*

Oboznámenie o spracúvaní osobných údajov

3 + 15 =