+421 949 500 275 preventech@preventech.sk

Dokumentácia ochrany pred požiarmi v zmysle zákona

02.02.2020 | Ochrana pred požiarmi (OPP)

Čo tvorí dokumentáciu OPP?

 

V zmysle § 24 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii dokumentácia ochrany pred požiarmi tvorí:

(údaje aktuálne ku dňu zverejnenia článku)

Schvaľovanie a vedenie dokumentácie ochrany pred požiarmi

 

Požiarnu identifikačnú kartu, požiarne poriadky pracovísk, požiarne poplachové smernice a požiarne evakuačné plány schvaľuje štatutárny orgán právnickej osoby alebo ním poverená osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo ňou poverená osoba.

 

Dokumentácia o ochrane pred požiarmi sa ukladá na dostupnom mieste tak, aby bola v prípade potreby k dispozícii.

 

Požiarnu identifikačnú kartu, analýzu nebezpečenstva vzniku požiaru, požiarne poriadky pracovísk, požiarne poplachové smernice, požiarne evakuačné plány a zloženie protipožiarnych hliadok kontroluje právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ po každej organizačnej alebo inej zmene. Ak táto zmena mala vplyv na obsah dokumentácie, vykoná v nej potrebné zmeny. Kontrolu tejto dokumentácie vykonáva najmenej raz za 12 mesiacov. Právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ po požiari vykoná kontrolu dokumentácie spracovanej pre objekty, v ktorých požiar vznikol alebo sa šíril, a upraví ju v súlade s poznatkami získanými pri jeho zdolávaní.

 

Dokumentácia ochrany pred požiarmi, ktorú vyhotovil technik požiarnej ochrany, obsahuje jeho meno, priezvisko, podpis a dátum vyhotovenia.

Upozornenie:

Tento článok nie je možné považovať za poradenstvo. Články nie sú pri zmene právnych noriem aktualizované. Všetky informácie sú uvádzané ku dňu vydania článku. Ak máte záujem o poradenstvo reflektujúce aktuálne právne normy, neváhajte využiť niektoré z našich služieb.

Žiadosť o cenovú ponuku

Vyberte služby*

Oboznámenie o spracúvaní osobných údajov

10 + 15 =