+421 949 500 275 preventech@preventech.sk

Miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

31.07.2022 | Blog, Ochrana pred požiarmi (OPP)

Miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru sú miesta, v ktorých sa nachádzajú horľavé látky za takých podmienok, že vytvárajú zvýšené riziko možnosti vzniku požiaru. K týmto miestam patria najmä priestory, v ktorých sa

a) používajú, spracúvajú alebo skladujú za bežných prevádzkových podmienok pevné horľavé látky, ktoré svojou veľkosťou, formou, množstvom a podmienkami uloženia podstatne zvyšujú intenzitu a šírenie požiaru; na stavebné konštrukcie z horľavých látok a na horľavé predmety tvoriace zariadenia miestností sa toto ustanovenie nevzťahuje,

b) vyrábajú, používajú, spracúvajú alebo skladujú prevzdušnené alebo suché steblové horľavé látky,

c) usadzuje pri výrobe alebo pri manipulácii horľavý prach v súvislej vrstve schopnej šíriť požiar alebo pri výrobe, prípadne pri manipulácii vzniká horľavý prach v takej miere, že je trvalo v ovzduší a vznik výbušnej koncentrácie nemožno vylúčiť,

d) vyrábajú, používajú, spracúvajú, prečerpávajú, dopravujú alebo skladujú horľavé kvapaliny,

e) vyrábajú, používajú, spracúvajú, prečerpávajú, dopravujú alebo skladujú horľavé plyny alebo horenie podporujúce plyny,

f) vyrábajú, spracúvajú alebo skladujú výbušniny alebo horľavé toxické látky,

g) používajú látky, ktoré sa pri styku so vzduchom alebo s vodou, alebo vzájomne medzi sebou môžu vznietiť alebo môžu uvoľniť horľavé pary alebo plyny, ktoré môžu v zmesi so vzduchom vytvoriť výbušnú zmes,

h) používa pri výrobe, používaní alebo pri spracúvaní horľavých látok otvorený oheň.

Opatrenia na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

Na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru vykonáva právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ najmä tieto opatrenia:

a) zabezpečuje dôsledné a trvalé dodržiavanie požiadaviek osobitných predpisov, najmä v súvislosti s možnými zmenami podmienok na týchto miestach, a pravidelnú kontrolu ich dodržiavania,

b) zabezpečuje účelné rozmiestnenie potrebného množstva hasiacich prostriedkov vhodných druhov.

Pre miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru:

(1) vypracúva právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ požiarny poriadok pracoviska (v zmysle vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii),

(2) zriaďuje protipožiarnu hliadku pracoviska a

(3) označuje ich príslušnými symbolmi, zákazmi a pokynmi v súlade s osobitným predpisom.

Ak sú nejasnosti o určení miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, treba preukázať opodstatnenie určenia takéhoto miesta výpočtom podľa osobitných predpisov alebo iným obdobným vhodným spôsobom.

Za účelom posúdenia miest so zvýšeným vznikom požiaru môžete využiť nami poskytované služby technika požiarnej ochrany.

Upozornenie:

Tento článok nie je možné považovať za poradenstvo. Články nie sú pri zmene právnych noriem aktualizované. Všetky informácie sú uvádzané ku dňu vydania článku. Ak máte záujem o poradenstvo reflektujúce aktuálne právne normy, neváhajte využiť niektoré z našich služieb.

Žiadosť o cenovú ponuku

Vyberte služby*

Oboznámenie o spracúvaní osobných údajov

11 + 4 =