+421 949 500 275 preventech@preventech.sk

Kto môže kontrolovať, opravovať a plniť hasiace prístroje?

08.07.2023 | Blog, Ochrana pred požiarmi (OPP)

Na opravu a plnenie hasiaceho prístroja je potrebné osobitné oprávnenie. V prípade záujmu o opravu, kontrolu alebo plnenie hasiacich prístrojov nás kontaktujte.

Osobitné oprávnenia v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z.

(1) Opravovať a plniť hasiace prístroje a vykonávať ich kontrolu môže len fyzická osoba, ktorá absolvovala odbornú prípravu v rozsahu a obsahu ustanovenom výrobcom, podrobila sa overeniu vedomostí a má vydané osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti. Overenie odbornej spôsobilosti na opravu, plnenie a kontrolu hasiacich prístrojov vykonáva a osobitné oprávnenie na obdobie piatich rokov vydáva výrobca a jeho splnomocnený zástupca, ak majú sídlo v niektorom členskom štáte. Výrobca, ktorý nemá sídlo na území členského štátu, určí na území Slovenskej republiky na vykonávanie uvedených činností svojho splnomocneného zástupcu.

(2) Výrobca a splnomocnený zástupca podľa odseku 1 sú povinní zverejňovať vo svojich informačných materiáloch alebo na svojom webovom sídle zoznam fyzických osôb, ktoré majú vydané osobitné oprávnenie; zoznam obsahuje meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá má vydané osobitné oprávnenie, adresu trvalého bydliska, evidenčné číslo osobitného oprávnenia a druh činnosti, na ktorú je osobitné oprávnenie vydané.

(3) Kontrolovať prenosné hasiace prístroje môže tiež fyzická osoba, ktorá má vydané osobitné oprávnenie od výrobcu na kontrolovanie hasiaceho prístroja, ktorý je technicky a funkčne zhodný s kontrolovaným hasiacim prístrojom a je vyrobený podľa zhodného technického predpisu.

(4) Projektovať stabilné hasiace zariadenia a polostabilné hasiace zariadenia a zariadenia na odvod tepla a splodín horenia môže len fyzická osoba, ktorá

  • a) je oprávnená vykonávať činnosti podľa osobitného predpisu, má prax najmenej tri roky v oblasti projektovania uvedených požiarnotechnických zariadení, alebo
  • b) má úplné stredné vzdelanie technického smeru, prax najmenej päť rokov v oblasti projektovania uvedených požiarnotechnických zariadení a má vydané osobitné oprávnenie od zhotoviteľa požiarnotechnického zariadenia.

(5) Projektovať zariadenia elektrickej požiarnej signalizácie vrátane hlasovej signalizácie požiaru môže len fyzická osoba, ktorá má vydané osobitné oprávnenie od výrobcu ústredne elektrickej požiarnej signalizácie a ústredne hlasovej signalizácie požiaru a

  • a) je oprávnená vykonávať činnosti podľa osobitného predpisu, má prax najmenej tri roky v oblasti projektovania elektrickej požiarnej signalizácie vrátane hlasovej signalizácie požiaru, alebo
  • b) má úplné stredné vzdelanie technického smeru a prax najmenej päť rokov v oblasti projektovania elektrickej požiarnej signalizácie vrátane hlasovej signalizácie požiaru.

(6) Projektovať zariadenia na trvalú dodávku elektrickej energie pri požiari môže len fyzická osoba, ktorá spĺňa ustanovenia osobitných predpisov na projektovanie elektrických zariadení.

(7) Zabudovávať požiarnotechnické zariadenia do stavby môže len fyzická osoba, ktorá má vydané osobitné oprávnenie od výrobcu komponentov, z ktorých požiarnotechnické zariadenie pozostáva, ak si výrobca vydanie takéhoto osobitného oprávnenia vyhradil.

(8) Opravovať požiarnotechnické zariadenia a vykonávať ich kontrolu môže len fyzická osoba, ktorá absolvovala odbornú prípravu, podrobila sa overeniu vedomostí a má vydané osobitné oprávnenie od výrobcu požiarnotechnického zariadenia alebo zhotoviteľa požiarnotechnického zariadenia. Osobitné oprávnenie vydáva výrobca požiarnotechnického zariadenia, zhotoviteľ požiarnotechnického zariadenia a ich splnomocnený zástupca, ak majú sídlo v niektorom členskom štáte na obdobie piatich rokov. Výrobca požiarnotechnického zariadenia alebo zhotoviteľ požiarnotechnického zariadenia, ktorý nemá sídlo na území členského štátu, určí na vykonanie uvedených činností na území Slovenskej republiky svojho splnomocneného zástupcu.

(9) Fyzická osoba, ktorá má vydané osobitné oprávnenie na zabudovávanie požiarnotechnického zariadenia do stavby a na vykonávanie kontroly a opravy požiarnotechnického zariadenia, je povinná dodržiavať technologické postupy určené výrobcom požiarnotechnického zariadenia alebo zhotoviteľom požiarnotechnického zariadenia. Fyzická osoba, ktorá má vydané osobitné oprávnenie na vykonávanie kontroly a opravy požiarnotechnického zariadenia, je na vykonávanie kontroly alebo opravu požiarnotechnického zariadenia povinná používať len náradie určené výrobcom požiarnotechnického zariadenia alebo zhotoviteľom požiarnotechnického zariadenia.

Viac o požiarnych zariadeniach nájdete v tomto článku.

Upozornenie:

Tento článok nie je možné považovať za poradenstvo. Články nie sú pri zmene právnych noriem aktualizované. Všetky informácie sú uvádzané ku dňu vydania článku. Ak máte záujem o poradenstvo reflektujúce aktuálne právne normy, neváhajte využiť niektoré z našich služieb.

Žiadosť o cenovú ponuku

Vyberte služby*

Oboznámenie o spracúvaní osobných údajov

1 + 15 =