+421 949 500 275 preventech@preventech.sk

Požiarny úsek (PÚ) je celá stavba alebo jej časť, ktorá je oddelená od jej ostatných častí alebo od inej stavby požiarnou deliacou konštrukciou alebo odstupovou vzdialenosťou.

Stavba sa člení na požiarne úseky, ak

  • a) plocha požiarnych podlaží stavby presahuje dovolenú plochu požiarneho úseku určenú v technickej norme,
  • b) počet požiarnych podlaží stavby je väčší ako dovolený počet požiarnych podlaží v požiarnom úseku určený v technickej norme,
  • c) je v nej aj iný priestor, ktorý nie je uvedený v prílohe č. 1.

Priestory, ktoré musia tvoriť samostatný požiarny úsek, sú uvedené v prílohe č. 1. Súčasťou samostatného požiarneho úseku môžu byť priestory, v ktorých požiarne zaťaženie tvoria iba horľavé látky v konštrukciách okien, dverí a podláh a podľa požiadaviek uvedených v prílohe č. 1 aj iné priestory.

Požiarny úsek môže tvoriť viac stavieb, ak plocha, na ktorej sú postavené, je menšia, ako je dovolená plocha požiarneho úseku a plocha jednotlivých stavieb je menšia ako 50 m2 a vzdialenosť medzi nimi je menšia ako ich odstupová vzdialenosť.

Dovolenú plochu požiarneho úseku určuje technická norma.

Dovolená plocha požiarneho úseku sa neurčuje, ak ide o PÚ bez požiarneho rizika a o PÚ chránenej únikovej cesty a ak pôdorysná plocha požiarneho úseku je najviac 300 m2.

Ak sa požiarny úsek vybaví požiarnotechnickým zariadením, jeho dovolenú plochu možno zväčšiť, najviac však na dvojnásobnú veľkosť. Požiadavky na zväčšenie dovolenej plochy požiarneho úseku sú určené v technickej norme.

Dovolená plocha požiarneho úseku nevýrobnej stavby sa musí zmenšiť najmenej o 30 %, ak má hasičská jednotka v požiarnom úseku na zásah iba jednu vnútornú zásahovú cestu alebo ak sa nepredpokladá zásah cez vnútornú zásahovú cestu a hasičská jednotka má na zásah v požiarnom úseku prístup iba z jednej strany nevýrobnej stavby; to neplatí, ak ide o požiarny úsek vybavený stabilným hasiacim zariadením.

Upozornenie:

Tento článok nie je možné považovať za poradenstvo. Články nie sú pri zmene právnych noriem aktualizované. Všetky informácie sú uvádzané ku dňu vydania článku. Ak máte záujem o poradenstvo reflektujúce aktuálne právne normy, neváhajte využiť niektoré z našich služieb.

Žiadosť o cenovú ponuku

Vyberte služby*

Oboznámenie o spracúvaní osobných údajov

3 + 1 =