+421 949 500 275 preventech@preventech.sk

Ochrana pred požiarmi v mimopracovnom čase

30.04.2022 | Blog, Ochrana pred požiarmi (OPP)

Opatrenia v mimopracovnom čase

Štatutárny orgán právnickej osoby, fyzická osoba-podnikateľ alebo jej zodpovedný zástupca určuje osoby na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase, a to z vlastných zamestnancov alebo dodávateľsky na základe dohody. Týmto osobám v písomnom pokyne určuje
a) úlohy a ich organizačné a technické zabezpečenie,
b) podmienky, za akých môžu vstupovať do uzatvorených priestorov alebo do priestorov chránených technickým zariadením.


Osoby určené na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase plnia tieto úlohy:
a) vykonávajú pravidelné obchôdzky v objektoch a v priestoroch právnickej osoby a fyzickej osoby-podnikateľa; prvú obchôdzku vykonávajú bezprostredne po odchode zamestnancov z pracoviska po skončení pracovnej zmeny a ďalšie obchôdzky v čase určenom v písomnom pokyne štatutárnym orgánom právnickej osoby, fyzickej osoby-podnikateľa alebo jej zodpovedným zástupcom,
b) odstraňujú bez zbytočného odkladu zistené nedostatky, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru alebo k jeho rozšíreniu; nedostatky, ktoré nemôžu odstrániť sami, oznamujú bez zbytočného odkladu určenému zodpovednému zamestnancovi právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa,
c) lokalizujú a likvidujú vzniknutý požiar, a ak to nie je možné, okamžite vyhlasujú požiarny poplach, privolajú hasičskú jednotku a vykonajú opatrenia na zaistenie bezpečnej evakuácie osôb, zvierat a materiálu, ako aj na zamedzenie šírenia požiaru a na účinný a rýchly zásah hasičskej jednotky.


Osoby určené na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase sa v potrebnom rozsahu dôkladne oboznamujú najmä s
a) miestami so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
b) umiestnením a s použitím prostriedkov určených na vyhlásenie požiarneho poplachu, so spôsobom vyhlásenia požiarneho poplachu a privolania pomoci podľa požiarnych poplachových smerníc,
c) rozmiestnením a so spôsobom použitia hasiacich prístrojov, hasiacich zariadení a iných vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi a so spôsobmi hasenia,
d) rozmiestnením hlavných uzáverov vody, plynu a elektrickej energie, ako aj so spracúvaním, s vyrábaním, s používaním a so skladovaním horľavých materiálov,
e) ďalšími pokynmi na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase.


Osoby určené na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase majú k dispozícii
a) požiarne poplachové smernice,
b) pokyn na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase,
c) zoznam telefónnych čísel zodpovedných vedúcich zamestnancov právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa.


Ak nie je zabezpečená ochrana pred požiarmi osobami určenými na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase, treba zabezpečiť ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase iným vhodným spôsobom, ktorý určí písomne štatutárny orgán právnickej osoby alebo fyzická osoba-podnikateľ, s prihliadnutím na konkrétne podmienky.

Upozornenie:

Tento článok nie je možné považovať za poradenstvo. Články nie sú pri zmene právnych noriem aktualizované. Všetky informácie sú uvádzané ku dňu vydania článku. Ak máte záujem o poradenstvo reflektujúce aktuálne právne normy, neváhajte využiť niektoré z našich služieb.

Žiadosť o cenovú ponuku

Vyberte služby*

Oboznámenie o spracúvaní osobných údajov

15 + 1 =