+421 949 500 275 preventech@preventech.sk

Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri lesnej práci s motorovou pílou

01.07.2023 | Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP), Blog

Prevádzka motorovej píly

1.1. Pred začiatkom práce sa vykoná kontrola motorovej píly z hľadiska opotrebenia rezacích častí a záberového kolieska a kontrola funkčnosti bezpečnostných prvkov, a to

 • a) automatického vypínania chodu reťaze pri voľnobežnom chode motora na motorovej píle so spaľovacím motorom,
 • b) bezpečnostnej brzdy reťaze,
 • c) tlmičov vibrujúcich častí,
 • d) zachytávača roztrhnutej reťaze,
 • e) poistky plynu a tlmiča výfuku na motorovej píle so spaľovacím motorom,
 • f) pohyblivého prívodu a ovládacích prvkov na motorovej píle s elektrickým motorom.

1.2. Motorovú pílu možno štartovať len v súlade s návodom na používanie.

1.3. Chod motora motorovej píly sa zastaví pri prekonávaní prekážok, pri prenášaní motorovej píly na vzdialenosť väčšiu ako 20 metrov alebo vždy, ak podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vyžadujú zastavenie chodu motora už pri menšej vzdialenosti.

1.4. Motorovú pílu možno prepravovať len s nasadeným ochranným puzdrom zakrývajúcim rezaciu časť alebo s demontovanou rezacou časťou.

1.5. Pri práci s motorovou pílou nemožno

 • a) pracovať z rebríka,
 • b) vystupovať na hromadu dreva alebo kmeň,
 • c) pridržiavať v ohrozenom priestore rukami alebo nohami prerezávané drevo,
 • d) pozdĺžne rozrezávať drevo,
 • e) rezať vo výške väčšej, ako je výška pŕs osoby vykonávajúcej lesnú prácu, ktorá obsluhuje motorovú pílu (ďalej len „pílič“),
 • f) manipulovať s napruženým kmeňom, ak pílič stojí v smere napruženia,
 • g) vstupovať pred hromadu dreva, ak nie je zabezpečená proti pohybu alebo ak sa rozvaľuje.

1.6. Motorovú pílu nemožno používať, ak

 • a) je nefunkčná niektorá jej časť uvedená v bode 1.1.,
 • b) je poškodená alebo opotrebovaná rezacia časť motorovej píly alebo záberového kolieska nad hodnotu určenú výrobcom,
 • c) je poškodené alebo opotrebované elektrické zariadenie motorovej píly s elektrickým motorom vrátane prívodu.

Kontrola technického stavu motorovej píly

2. Kontrola technického stavu motorovej píly

2.1. Kontrola technického stavu motorovej píly sa vykonáva v rozsahu a v lehotách stanovených výrobcom.

2.2. Kontrola technického stavu elektrického zariadenia motorovej píly s elektrickým motorom sa vykonáva v lehotách podľa príslušnej slovenskej technickej normy.

Upozornenie:

Tento článok nie je možné považovať za poradenstvo. Články nie sú pri zmene právnych noriem aktualizované. Všetky informácie sú uvádzané ku dňu vydania článku. Ak máte záujem o poradenstvo reflektujúce aktuálne právne normy, neváhajte využiť niektoré z našich služieb.

Žiadosť o cenovú ponuku

Vyberte služby*

Oboznámenie o spracúvaní osobných údajov

9 + 5 =