+421 949 500 275 preventech@preventech.sk
Protipožiarna hliadka

Protipožiarna hliadka

Druhy protipožiarnych hliadok Protipožiarne hliadky sa členia na protipožiarnu hliadku pracoviska, protipožiarnu asistenčnú hliadku. Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ zriaďujú protipožiarnu hliadku a) na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,...
Požiarny úsek

Požiarny úsek

Požiarny úsek (PÚ) je celá stavba alebo jej časť, ktorá je oddelená od jej ostatných častí alebo od inej stavby požiarnou deliacou konštrukciou alebo odstupovou vzdialenosťou. Stavba sa člení na požiarne úseky, ak a) plocha požiarnych podlaží stavby presahuje dovolenú...