+421 949 500 275 preventech@preventech.sk

Súčasť dokumentácie ochrany pred požiarmi (OPP). 

Požiarna kniha je určená na záznamy o dôležitých skutočnostiach týkajúcich sa ochrany pred požiarmi, najmä o vykonaných preventívnych protipožiarnych prehliadkach, zistených nedostatkoch a o spôsobe ich odstránenia, uskutočnení cvičných požiarnych poplachov a o kontrole dokumentácie ochrany pred požiarmi.

 

Záznam obsahuje:

  • dátum,
  • označenie objektu,
  • zistené skutočnosti,
  • prípadne vykonanie akcie,
  • navrhované opatrenia
  • podpis vedúceho zamestnanca organizačnej zložky, ako aj osoby, ktorá vyhotovila záznam.

 

Hlavná požiarna kniha  a samostatné požiarne knihy

Právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ vedie hlavnú požiarnu knihu. Ak sa člení na nižšie organizačné zložky, môže v nich viesť samostatné požiarne knihy; v týchto knihách sa vyznačí, pre ktoré objekty sú určené.

Záznamy vedie technik požiarnej ochrany v samostatných požiarnych knihách, ktoré sa predkladajú príslušnému zodpovednému vedúcemu nižšej organizačnej zložky najmenej raz za tri mesiace, ako aj v hlavnej požiarnej knihe. Do hlavnej požiarnej knihy sa zapisujú aj zistené nedostatky uvedené v samostatných požiarnych knihách, ak ich odstránenie presahuje právomoc vedúcich zamestnancov nižších organizačných zložiek.

 
Hlavná požiarna kniha sa predkladá štatutárnemu orgánu právnickej osoby, fyzickej osobe-podnikateľovi alebo jej zodpovednému zástupcovi bez zbytočného odkladu, ak je na odstránenie zistených nedostatkov potrebné rozhodnutie štatutárneho orgánu právnickej osoby, fyzickej osoby-podnikateľa alebo jej zodpovedného zástupcu; inak sa hlavná požiarna kniha predkladá na kontrolu štatutárnemu orgánu právnickej osoby, fyzickej osobe-podnikateľovi alebo jej zodpovednému zástupcovi raz za šesť mesiacov.

 

Užitočné linky:

Upozornenie:

Tento článok nie je možné považovať za poradenstvo. Články nie sú pri zmene právnych noriem aktualizované. Všetky informácie sú uvádzané ku dňu vydania článku. Ak máte záujem o poradenstvo reflektujúce aktuálne právne normy, neváhajte využiť niektoré z našich služieb.

Žiadosť o cenovú ponuku

Vyberte služby*

Oboznámenie o spracúvaní osobných údajov

10 + 7 =