+421 949 500 275 preventech@preventech.sk

Požiarny evakuačný plán

02.02.2020 | Ochrana pred požiarmi (OPP)

 

Súčasť dokumentácie ochrany pred požiarmi (OPP)

Požiarny evakuačný plán upravuje organizáciu evakuácie osôb a zvierat z objektov zasiahnutých alebo ohrozených požiarom.

 

Požiarny evakuačný plán tvorí

textová časť, ktorá obsahuje:
 • určenie zamestnancov, ktorí budú riadiť evakuáciu a miesto, z ktorého ju budú riadiť,
 • určenie zamestnancov a prostriedkov, pomocou ktorých sa bude evakuácia vykonávať,
 • určenie spôsobu evakuácie a ciest na evakuáciu,
 • určenie miesta, kde sa evakuované osoby, prípadne zvieratá budú sústreďovať, a určenie zodpovedného zamestnanca, ktorý vykoná kontrolu počtu evakuovaných osôb a zvierat,
 • spôsob zabezpečenia poskytnutia prvej zdravotnej pomoci postihnutým osobám,

grafická časť, ktorú tvoria pôdorysy jednotlivých podlaží objektu a ktoré obsahujú:

 • označenie podlažia, pre ktoré je spracovaná,
 • vyznačenie smerov úniku,
 • vyznačenie umiestnenia požiarnych zariadení, najmä hasiacich prístrojov a hadicových zariadení,
 • grafické vyznačenie presnej polohy pozorovateľa,
 • zobrazenie celého objektu alebo situačného plánu s vyznačením miesta, kde sa evakuované osoby alebo zvieratá budú sústreďovať,
 • umiestnenie legendy použitých grafických symbolov a značiek.

Požiarny evakuačný plán vypracúva technik požiarnej ochrany. Grafická časť požiarneho evakuačného plánu sa umiestňuje pri každom vstupe na podlažie. V stavbách, v ktorých sa poskytujú služby na základe zmluvy o ubytovaní, sa grafická časť požiarneho evakuačného plánu umiestňuje na viditeľnom mieste v každej ubytovacej jednotke pri vstupe na únikovú cestu.

V objekte s viacerými právnickými osobami alebo fyzickými osobami-podnikateľmi vlastník objektu zabezpečí vypracovanie požiarneho evakuačného plánu pre celý objekt.

Požiarny evakuačný plán sa vyhotovuje pre objekt, v ktorom nie sú jednoduché podmienky z hľadiska evakuácie osôb a zvierat.

Objekt s jednoduchými podmienkami z hľadiska evakuácie osôb a zvierat je stavba, v ktorej sa zdržujú len osoby znalé spôsobu evakuácie a v ktorej sa vykonáva súčasná evakuácia po únikových cestách vedúcich priamo na voľné priestranstvo, pričom táto stavba má najviac dve nadzemné podlažia a jedno podzemné podlažie, v ktorom nie je trvalé pracovné miesto alebo dočasné pracovné miesto.

Požiarny evakuačný plán je uložený v ohlasovni požiarov a na ďalšom trvalo dostupnom mieste.

 

Evakuácia materiálov

Ak sa v objekte nachádzajú požiarne nebezpečné látky, ktoré by mohli ovplyvniť evakuáciu osôb, bezpečný prístup alebo zásah hasičských jednotiek, požiarny evakuačný plán sa vypracúva aj na evakuáciu týchto materiálov. Požiarny evakuačný plán možno vypracovať aj na evakuáciu iných materiálov.

 

Cvičný požiarny poplach 

Účinnosť opatrení upravených v požiarnom evakuačnom pláne sa preveruje cvičným požiarnym poplachom vo všetkých objektoch, pre ktoré je požiarny evakuačný plán vypracovaný.

 

 

 

Užitočné linky:

Upozornenie:

Tento článok nie je možné považovať za poradenstvo. Články nie sú pri zmene právnych noriem aktualizované. Všetky informácie sú uvádzané ku dňu vydania článku. Ak máte záujem o poradenstvo reflektujúce aktuálne právne normy, neváhajte využiť niektoré z našich služieb.

Žiadosť o cenovú ponuku

Vyberte služby*

Oboznámenie o spracúvaní osobných údajov

1 + 13 =