+421 949 500 275 preventech@preventech.sk

Školenie o ochrane pred požiarmi

19.03.2023 | Ochrana pred požiarmi (OPP)


Obsah školenia zamestnancov o OPP je určený vyhláškou č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii.

Obsahom školenia zamestnancov o ochrane pred požiarmi je najmä
a) oboznámenie sa so všeobecnými požiadavkami ochrany pred požiarmi v objektoch a v priestoroch právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa,
b) výklad o nebezpečenstve vzniku požiaru charakteristickom pre príslušné pracovisko, najmä o protipožiarnych opatreniach na pracovisku, požiarnom poriadku pracoviska, zabezpečení ochrany pred požiarmi pri technologických procesoch, skladovaní horľavých látok a o pracovnej disciplíne vo vzťahu k ochrane pred požiarmi,
c) oboznámenie sa s rozmiestnením hasiacich zariadení, hasiacich prístrojov, spojovacích prostriedkov a ďalších vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi na pracovisku a so spôsobom ich použitia, ako aj s rozmiestnením hlavných vypínačov elektrickej energie a uzáverov vody a plynu,
d) spôsob vyhlasovania požiarneho poplachu v právnickej osobe alebo vo fyzickej osobe-podnikateľovi a na pracoviskách, povinnosti zamestnancov pri vzniku požiaru vyplývajúce z požiarnych poplachových smerníc a z požiarneho evakuačného plánu.

Obsah školenia o ochrane pred požiarmi sa rozširuje
a) pre vedúcich zamestnancov o oboznámenie sa s osobitnými predpismi, s nebezpečenstvom vzniku požiaru vyplývajúcim z činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa a so základmi procesov horenia a hasenia, so základnými požiadavkami protipožiarnej bezpečnosti stavieb, so zásadami protipožiarnej bezpečnosti pri skladovaní horľavých látok a pri manipulácii s nimi za pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
b) pre osoby zabezpečujúce ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase o oboznámenie sa s úlohami uvedenými v § 11 ods. 3. vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii

Školeniu podliehajú aj osoby, ktoré sa s vedomím právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa zdržujú v jej objektoch na účel vykonávania činností pre túto právnickú osobu alebo fyzickú osobu-podnikateľa.

Lehoty
Ak štatutárny orgán právnickej osoby, fyzická osoba-podnikateľ alebo jej zodpovedný zástupca neurčí kratšiu lehotu, školenie o ochrane pred požiarmi sa vykonáva
a) raz za 12 mesiacov pre osoby zabezpečujúce ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase,
b) raz za 24 mesiacov pre vedúcich zamestnancov a ostatných zamestnancov.

Overovanie vedomostí
Vedomosti osôb, ktoré zabezpečujú ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase, získané školením sa overujú písomným testom bezprostredne po skončení školenia.

Novoprijatí zamestnanci
Školenie novoprijatých zamestnancov o ochrane pred požiarmi zabezpečí právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ po ich zaradení na pracovisko pred začatím práce; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov o povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb-podnikateľov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri vzniku zamestnaneckého pomeru.

Osoby zabezpečujúce ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase
Školenie o ochrane pred požiarmi pre osoby zabezpečujúce ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase, ako aj overovanie ich vedomostí zabezpečuje právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, pre ktorú sa služba poskytuje.

Školenia zamestnancov o ochrane pred požiarmi poskytuje pre svojich klientov aj naša spoločnosť, v rámci činnosti technika požiarnej ochrany.

Upozornenie:

Tento článok nie je možné považovať za poradenstvo. Články nie sú pri zmene právnych noriem aktualizované. Všetky informácie sú uvádzané ku dňu vydania článku. Ak máte záujem o poradenstvo reflektujúce aktuálne právne normy, neváhajte využiť niektoré z našich služieb.

Žiadosť o cenovú ponuku

Vyberte služby*

Oboznámenie o spracúvaní osobných údajov

1 + 2 =