+421 949 500 275 preventech@preventech.sk

Požiarna kniha

Súčasť dokumentácie ochrany pred požiarmi (OPP).  Požiarna kniha je určená na záznamy o dôležitých skutočnostiach týkajúcich sa ochrany pred požiarmi, najmä o vykonaných preventívnych protipožiarnych prehliadkach, zistených nedostatkoch a o spôsobe ich odstránenia,...

Požiarna identifikačná karta

Súčasť dokumentácie ochrany pred požiarmi (OPP).  Požiarna identifikačná karta sa vypracúva pre každú právnickú osobu alebo fyzickú osobu-podnikateľa; ak sa člení na organizačné zložky podniku alebo prevádzkarne, vypracúva sa pre každú z nich. Požiarna identifikačná...