Požiarna kniha

Požiarna kniha.   Vyžiadať cenovú ponuku Súčasť dokumentácie ochrany pred požiarmi (OPP).  Požiarna kniha je určená na záznamy o dôležitých skutočnostiach týkajúcich sa ochrany pred požiarmi, najmä o vykonaných preventívnych protipožiarnych prehliadkach, zistených...

Požiarna identifikačná karta

Požiarna identifikačná karta.  Vyžiadať cenovú ponuku Súčasť dokumentácie ochrany pred požiarmi (OPP).  Požiarna identifikačná karta sa vypracúva pre každú právnickú osobu alebo fyzickú osobu-podnikateľa; ak sa člení na organizačné zložky podniku alebo prevádzkarne,...