+421 949 500 275 preventech@preventech.sk

Zisťovanie príčin vzniku požiarov

02.04.2023 | Ochrana pred požiarmi (OPP)


Pri každom požiari sa zisťuje príčina jeho vzniku.


Na základe údajov a poznatkov získaných pri zisťovaní príčiny vzniku požiaru sa vypracúva správa o zásahu alebo odborný posudok o príčine vzniku požiaru, alebo požiarnotechnická expertíza

Obsahom odborného posudku o príčine vzniku požiaru alebo požiarnotechnickej expertízy sú najmä
a) okolnosti, podmienky a časové údaje o vzniku a šírení požiaru,
b) miesto a príčina vzniku požiaru,
c) vyhodnotenie porušenia opatrení a povinností podľa osobitných predpisov vrátane návrhu na uloženie sankcie


Odborné posudky o príčinách vzniku požiarov a požiarnotechnické expertízy sa využívajú najmä na určenie protipožiarnych opatrení a pri vypracúvaní rozborov požiarovosti.

Rozbory požiarovosti obsahujú
a) počet požiarov podľa ich druhov,
b) príčiny vzniku požiarov,
c) počet zachránených, zranených a usmrtených osôb pri požiaroch,
d) výška škôd spôsobených požiarmi a uchránené hodnoty,
e) vyhodnotenie zabezpečovania ochrany pred požiarmi právnickými osobami alebo fyzickými osobami-podnikateľmi,
f) vyhodnotenie porušenia predpisov o ochrane pred požiarmi v súvislosti s výkonom štátneho požiarneho dozoru,
g) vyhodnotenie požiarnobezpečnostnej situácie v odvetviach hospodárstva,
h) ďalšie dôležité údaje potrebné na určenie preventívno-výchovných a organizačno-technických opatrení.

V rámci činnosti technika požiarnej ochrany pre našich klientov vykonávame preventívne protipožiarne prehliadky a poskytujeme poradenstvo v oblasti ochrany pred požiarmi.

Upozornenie:

Tento článok nie je možné považovať za poradenstvo. Články nie sú pri zmene právnych noriem aktualizované. Všetky informácie sú uvádzané ku dňu vydania článku. Ak máte záujem o poradenstvo reflektujúce aktuálne právne normy, neváhajte využiť niektoré z našich služieb.

Žiadosť o cenovú ponuku

Vyberte služby*

Oboznámenie o spracúvaní osobných údajov

4 + 13 =