+421 949 500 275 preventech@preventech.sk

Štátny požiarny dozor

28.05.2022 | Blog, Ochrana pred požiarmi (OPP)


Druhy protipožiarnych kontrol
a) komplexná protipožiarna kontrola,
b) tematická protipožiarna kontrola,
c) následná protipožiarna kontrola.

Komplexnou protipožiarnou kontrolou sa preveruje celkový stav organizačného a technického zabezpečenia ochrany pred požiarmi v právnických osobách alebo vo fyzických osobách-podnikateľoch.

Tematickou protipožiarnou kontrolou sa preveruje spravidla stav zabezpečenia ochrany pred požiarmi vo vybraných oblastiach alebo činnostiach. Tematickou protipožiarnou kontrolou je aj kontrola stavieb v priebehu ich uskutočňovania.

Následnou protipožiarnou kontrolou sa preveruje splnenie opatrení uložených pri protipožiarnych kontrolách najneskôr do jedného roka. V prípade zistenia nových nedostatkov sa tieto nedostatky uvedú v zápisnici o následnej protipožiarnej kontrole.


Obsah protipožiarnych kontrol

Protipožiarnymi kontrolami sa preveruje plnenie povinností právnických osôb alebo fyzických osôb-podnikateľov na úseku ochrany pred požiarmi, najmä:

a) organizačné zabezpečenie ochrany pred požiarmi, a to hlavne vypracovanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom, vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok a odstraňovanie zistených nedostatkov, zabezpečovanie pravidelného školenia, odbornej prípravy a overovania vedomostí o ochrane pred požiarmi,
b) zabezpečenie dodržiavania požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti objektov, a to hlavne umožnenie evakuácie osôb a zvierat z objektov, zabránenie šíreniu požiaru medzi jednotlivými požiarnymi úsekmi vnútri objektu alebo na iné objekty, umožnenie odvodu splodín horenia mimo objektu, umožnenie účinného a bezpečného zdolávania požiaru hasičskou jednotkou,
c) zabezpečenie prevádzkyschopnosti požiarnych zariadení, a to hlavne inštalácia vhodných druhov a primeraného množstva požiarnych zariadení, zabezpečenie ich prevádzky, funkčnosti, kompletnosti a vykonávania kontrol, zabezpečenie stanoveného množstva a druhov hasiacich látok,
d) skladovanie horľavých látok a manipulácia s nimi, a to hlavne spôsob skladovania a dovolené množstvá horľavých látok, zabezpečenie prirodzeného, umelého alebo havarijného vetrania, označenie, spôsob plnenia a vyprázdňovania prepravných a skladovacích nádob,
e) vykonávanie činností spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, a to hlavne vydanie pokynov na zabezpečenie ochrany pred požiarmi, zriadenie a odborná príprava protipožiarnych hliadok, označenie priestorov, v ktorých sa vykonávajú činnosti, príslušnými zákazmi, príkazmi a pokynmi,
f) technické podmienky a požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania, ako aj technologických zariadení, v ktorých sa spracúvajú, vyrábajú alebo používajú horľavé látky,
g) zabezpečenie objektov a priestorov vodou na hasenie požiarov a hasiacimi látkami, vykonávanie kontrol požiarnych vodovodov a zdrojov vody,
h) činnosť a akcieschopnosť hasičskej jednotky.

Upozornenie:

Tento článok nie je možné považovať za poradenstvo. Články nie sú pri zmene právnych noriem aktualizované. Všetky informácie sú uvádzané ku dňu vydania článku. Ak máte záujem o poradenstvo reflektujúce aktuálne právne normy, neváhajte využiť niektoré z našich služieb.

Žiadosť o cenovú ponuku

Vyberte služby*

Oboznámenie o spracúvaní osobných údajov

7 + 14 =