+421 949 500 275 preventech@preventech.sk

Ohlasovňa požiarov

08.04.2023 | Ochrana pred požiarmi (OPP)


Právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ zriaďuje najmenej jednu ohlasovňu požiarov; ak sa člení na organizačné zložky, ktoré majú sídla v inom mieste, zriaďuje ohlasovne požiarov aj v týchto zložkách okrem takých, ktoré sú občasnými pracovnými miestami.

Spoločná ohlasovňa požiarov
Ak má v objekte sídlo viacero právnických osôb alebo fyzických osôb-podnikateľov, môžu sa títo dohodnúť o zriadení jednej ohlasovne požiarov. Dohoda má písomnú formu a je v nej uvedené, pre koho je spoločná ohlasovňa zriadená a kto zodpovedá za zabezpečenie nepretržitej služby, za jej vybavenie a za uloženie potrebnej dokumentácie.

Umiestnenie a vybavenie ohlasovne požiarov
Ohlasovňa požiarov sa umiestňuje v objekte alebo v priestore, v ktorom je zabezpečená nepretržitá služba najmenej počas prevádzky; označuje sa viditeľne nápisom OHLASOVŇA POŽIAROV.

Ohlasovňa požiarov musí mať spojovacie prostriedky na ohlásenie vzniku požiaru, ako aj zariadenie na vyhlasovanie požiarneho poplachu spôsobom uvedeným v požiarnych poplachových smerniciach.

V ohlasovni požiarov je uložená potrebná dokumentácia všetkých subjektov, pre ktoré je ohlasovňa požiarov zriadená, ktorú tvoria najmä
a) požiarne poplachové smernice,
b) požiarne evakuačné plány,
c) telefónne čísla štatutárneho zástupcu právnickej osoby a ďalších určených zodpovedných vedúcich zamestnancov alebo fyzickej osoby-podnikateľa a jej zodpovedného zástupcu,
d) zoznam právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov, ktoré majú sídlo v objekte, pre ktoré je zriadená spoločná ohlasovňa požiarov, vrátane telefónnych čísiel ich štatutárnych orgánov,
e) prehľad miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ktoré sa nachádzajú v objekte.

Upozornenie:

Tento článok nie je možné považovať za poradenstvo. Články nie sú pri zmene právnych noriem aktualizované. Všetky informácie sú uvádzané ku dňu vydania článku. Ak máte záujem o poradenstvo reflektujúce aktuálne právne normy, neváhajte využiť niektoré z našich služieb.

Žiadosť o cenovú ponuku

Vyberte služby*

Oboznámenie o spracúvaní osobných údajov

13 + 9 =